Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Protokół Nr XXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach. - Aktualności - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2009-02-26

Protokół Nr XXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach.

Protokół  Nr  XXVIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach.

 

 

Ad. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 11.20.

Po wypowiedzeniu formuły otwieram sesję Rady Miejskiej w Ziębicach Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach pan Janusz Sobol poprosił wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu. Przewodniczący Rady Miejskiej powitał Radnych, Pana Antoniego Herbowskiego – Burmistrza Ziębic, Pana Edwarda Cymbałę – Zastępcę Burmistrza Ziębic, Pana Roberta Błasika – Skarbnika Gminy, Pana Andrzeja Regnera – Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach, Pana Marka Mandeckiego- Radcę Prawnego Urzędu, Pana Józefa Widziaka – Radnego Rady Powiatu , Pana Mariusza Szpilarewicza – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, Przedstawicielki Grona Nauczycielskiego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach.

W tym miejscu zabrała głos przedstawicielka Grona Nauczycielskiego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach, która  zaprosiła radnych na Radę Pedagogiczną w najbliższy czwartek. Liczą, że radni swoją obecnością udowodnią , że sprawa jest bardzo poważna.

Przerażające jest dla Nich jak może wyglądać szkolnictwo od września. Mają nadzieję, że tylko wspólne rozmowy mogą doprowadzić do sensownego wyjścia z tej sytuacji.

Przedstawicielki Gimnazjum zostawiły radnym zaproszenia na to spotkanie. 

 

Ad. 2

Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, a więc Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny radny pan Dariusz Ziomek. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił pana Jarosława Szostka o pełnienie funkcji sekretarza obrad. Pan Jarosław Szostek zajął miejsce przy stole prezydialnym.

 

Ad. 4

Ponieważ wszyscy radni otrzymali kopię protokołu nr XXVII/08 z sesji Rady Miejskiej przewodniczący zapytał , czy ktoś ma uwagi do treści protokołu.

Radna Agata Sobków powiedziała, że po raz kolejny chciałaby zapytać pana przewodniczącego dlaczego nie otrzymała na piśmie odpowiedzi na pytania zadanie jeszcze w październiku mimo, iż taki obowiązek nakłada ustawa o samorządzie gminnym , statut gminy i osobista deklaracja przewodniczącego zapisana w protokole .

Pan przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że pani radna otrzyma odpowiedź na piśmie w miesiącu lutym. Przewodniczący przeprasza radną za to niedociągnięcie.

Radna Agata Sobków przypomniała, że na udzielenie odpowiedzi  przewodniczący ma przewidziany  w statucie termin.  Radna powiedziała, że przed miesiącem przyjęła przeprosiny przewodniczącego. Ponieważ brak było załącznika do protokołu z ostatniej sesji, podczas której pełniła funkcję sekretarza obrad nie podpisała tego protokołu i wniosła zastrzeżenie pisemne. 

Ponieważ nikt więcej nie miał uwag do protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu.

Protokół został przyjęty większością głosów  / 9 za, 5 przeciw, wstrzymujących się nie było/

 

Ad. 5

Przechodząc do punktu „ przyjęcie porządku obrad” przewodniczący zapytał, czy radni lub burmistrz mają jakieś wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Pan Burmistrz zaproponował rozszerzenie porządku obrad i dokonanie pewnej zmiany. W punkcie 7 mamy debatę nad projektem budżetu gminy Ziębice na rok 2009. Na pewno będzie to szeroko dyskutowany punkt. Dlatego też pan Burmistrz zaproponował, aby zmienić kolejność , a więc punkt 7 stałby się punktem 8, a punkt 8 punktem 7. Ponadto poszerzyć punkt 7, czyli poprzedni punkt 8 o dodatkowe dwa projekty uchwał. Dotyczy to projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Niedźwiednik oraz w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bożnowice. Projekty te dotarły do radnych już po wysłaniu zawiadomienia o terminie sesji.  Pan Burmistrz wnioskował, aby punkt 7  zrealizować  jako  punkt 8, a punkt 8 jako punkt 7.

Pan Burmistrz poprosił sołtysów i gości , aby nie opuszczali sesji i pozostali do końca bo jest to bardzo ważna sesja. Jest nadzieja, że zostanie uchwalona uchwała budżetowa. 

Radny Jan Sado powiedział, że jeżeli mają debatować nad porządkiem obrad , to prosi pana przewodniczącego o uzupełnienie informacji w zakresie autopoprawki pana Burmistrza oraz wniosków radnych o zmiany w projekcie budżetu. Debata nad przyjęciem porządku obrad bez tych dokumentów jest bezcelowa.  

Przewodniczący obrad powiedział, iż uważa, że ta zamiana zaproponowana przez pana Burmistrza i zrealizowaniu punktu 7 po zmianie zrobimy półgodzinną przerwę i wówczas pan Skarbnik dostarczy i wszyscy radni zapoznają się z tymi materiałami i wtedy będą mogli przystąpić do punktu 8 „ debata nad projektem budżetu gminy Ziębice na rok 2009.”

Radny Jan Sado wyjaśnił, że zasada jest zawsze  taka, żeby przyjąć porządek obrad wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Możemy mówić o przyjęciu porządku obrad wtedy, kiedy radni mają wszystkie niezbędne dokumenty do obrad.  Jeżeli nie ma wszystkich dokumentów, to rozpatrywanie projektu budżetu na 2009 rok może się nie odbyć. 

W tej sytuacji przewodniczący obrad poprosił pana Skarbnika o rozdanie radnym przygotowanych autopoprawek.

Rany Jan Sado prosił, aby autopoprawka Burmistrz była podpisana przez Burmistrza, a autopoprawka radnych przez przewodniczącego Klubu Radnych . 

Ponieważ pan Skarbnik nie miał przygotowanych dokumentów w ilości odpowiadającej liczbie radnych, przewodniczący zarządził 10 minut przerwy na przygotowanie tych dokumentów.

Po wznowieniu obrad przewodniczący powrócił do punktu 5 tj” przyjęcie porządku obrad” Przewodniczący przypomniał, że pan Burmistrz zgłosił dwa wnioski o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji. Jeden to przeniesienie punktu 7 „ debata nad projektem budżetu gminy Ziębice na rok 2009” do punktu 8 , a punkt 8 „ rozpatrzenie projektów uchwał” byłby punktem 7 . Punkt 7 miałby  dwa dodatkowe projekty uchwał , dotyczące odnowy wsi Niedźwiednik i Bożnowice.

Radny Jan Sado w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dwa tematy :

- odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r.

- plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach na I półrocze 2009 r.

Radny Jan Sado powiedział, że radnym została przedstawiona uchwała Nr XXVIII/7/09 . Radny zwrócił się o nieuwzględnianie takiej uchwały w dzisiejszym porządku obrad. Dlatego, że nie może być tak, że przed przegłosowaniem autopoprawki pana Burmistrza i innych w 

formie wnioskowanych zmian ,przyjmuje się już z góry, że wszystkie autopoprawki i zmiany zostaną przegłosowane tak jak jest to wyspecyfikowane. Technicznie rozmowy przed dzisiejszą sesją, to się odbywały w ten sposób, pan Burmistrz przygotowuje autopoprawki , radni lub Klub Radnych przygotowują autoporawki. Po ich przegłosowaniu głosujemy uchwałę budżetową na 2009 rok. Czyli projekt budżetu, który wniósł Burmistrz z uwzględnieniem uchwalonych poprawek  I to stanowi budżet.  .    

Jeżeli radni wnoszą , aby w projekcie budżetu rezerwy były : ogółem rezerwa 131.611,- zł, w tym: rezerwa ogólna 80.190,- zł , rezerwa celowa na zadania własne 51.421,- zł , to w projekcie uchwały przygotowanej tworzy się rezerwę 76.611,- zł . Radny nie wie kto dał prawo przyjmować cyfry w ten sposób, że bierze się autopoprawkę pana Burmistrza jako pewnik, że Rada to przegłosuje i tak się tworzy uchwałę budżetową z uwzględnieniem poprawek. Czy ktoś słyszał, że już dzisiaj autopoprawki pana Burmistrza i inne autopoprawki Rada przegłosowywała. Po dyskusjach nad poprawkami i autoporawkami i po ich przegłosowaniu Rada podejmuje uchwałę uwzględniającą przegłosowane poprawki na zwiększeniach i zmniejszeniach. Po wprowadzeniu przyjętych korekt, będzie to budżet na 2009 rok. Jest niedopuszczalne debatowanie dzisiaj nad tym, co z góry już ktoś przesądza.  

W tym miejscu przewodniczący obrad powitał pana Stanisława Jurcewicza Senatora RP oraz Wójta Gminy Stoszowice. 

Następnie przewodniczący obrad poprosił pana Roberta Błasika – Skarbnika Gminy o udzielenie odpowiedzi panu radnemu. 

Pan Robert Błasik przeprosił za spóźnienie i prosił o wybaczenie i wyrozumiałość z uwagi na to, że jest to gorący temat. Odnośnie sporządzenia uchwały, to pan Skarbnik wyjaśnił, że dopiero dzisiaj rano dostał autopoprawkę o zwiększeniach i zmniejszeniach od radnych, które nie są  uwzględnione z tego względu, że patrząc na wydatki budżet nie jest zrównoważony.   

Chodzi o wynagrodzenia w urzędzie gminy i straży miejskiej. Zmniejszenia są 220 tyś. , a zwiększenia 55 tyś. zł.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że ten projekt przygotowany na dzisiaj był wczoraj uzgodniony na posiedzeniu komisji budżetowej, gdzie Burmistrz nie zgadzając się z zapisami propozycji Klubu Radnych „Bądźmy Razem” / siedmiu radnych/, podpisał autopoprawkę , która nie uwzględniała żadnego z Jego wniosków. Jednak podpisał tą autopoprawkę po to, aby wreszcie zacząć realizować budżet gminy Ziębice na rok 2009. Pan Burmistrz powiedział, że odniesie się do wniosków Klubu „ Bądźmy Razem” , gdyż widzi, że te zmiany co do projektu budżetu ,  jakie wprowadza propozycja Klubu „ Bądźmy Razem” , na które odpisał niosą dla gminy istotne skutki. Mieszkańcy gminy muszą te skutki poznać. Burmistrz zrobi to w końcowej części sesji. Pan Skarbnik pracował w nocy, aby mieć gotowy projekt uchwały budżetowej jaki wczoraj ustalono. Natomiast dzisiaj rano otrzymali kolejne wnioski. Pan Burmistrz stwierdził, że na wnioski , które były dzisiaj złożone, a które wczoraj były  dyskutowane  nie zgadza się. Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli do 31 marca nie uchwalą budżetu gminy , to zrobi to za nich pan komisarz i uchwali projekt budżetu w wersji złożonej przez Burmistrza. Zastanówmy się co robimy. Nie róbmy rozbijackiej roboty. Obojętnie czy jest między nimi jakiś oberburmistrz, czy nie. Nie można się dać terroryzować. Pan Burmistrz powiedział, że zgodził się na postulaty Klubu „ Bądźmy Razem” , ale gdzieś jest granica. Pan Burmistrz zgodził się na podpisanie propozycji Klubu „ Bądźmy Razem” jako taki gest pokojowy. Zgodził się na wszystko nawet nie pytając tych radnych, którzy mają odmienne zdanie, gdyż nawet nie miał kiedy ich powiadomić ,że podpisał tę autopoprawkę. To był ze strony Burmistrza gest pokoju. Jak mówił Bek minister spraw zagranicznych rządu przedwojennego , my w Polsce nie znamy pojęcia Pokoju za wszelką cenę. To powiedzenie pana Beka pan Burmistrz dedykuje panu Janowi Sado.      

Radny Jan Sado powiedział, że jest pewna procedura uchwalania budżetu. To co mówi pan Burmistrz , to mówi niezgodnie z prawem. Pan Burmistrz przedkłada projekt budżetu i przedłożył. Do tego projektu budżetu rada, komisje , kluby istniejące mogą wnosić poprawki. Czy to się Burmistrzowi podoba, czy się nie podoba. To ostatecznie Rada decyduje o kształcie budżetu , a nie pan Burmistrza. Pan Burmistrz może mieć odmienną opinię od Rady, ale to Rada uchwala budżet, a nie Burmistrz, a Burmistrz wykonuje ten budżet. Do pana Skarbnika radny ma zapytanie, czy widzi Pan niezgodnie z finansami , że jest wniosek , czy propozycja o zmianę wydatków w projekcie budżetu i przeznaczenie części środków . Według radnego jest tak, że jeżeli wnosi się o zmniejszenie wydatków , to nie jest powiedziane, że co do złotówki ma się później zbilansować , bo w końcowym efekcie jest tak, że po uchwaleniu całego budżetu zmienia się kwota kredytu. Która się zmniejsza bo wydatki są mniejsze. Nie jest powiedziane , że mamy wskazać i wydatkować tę kwotę co do złotówki. O tym decyduje Rada. Byłoby niezgodne z przepisami , gdyby Rada zwiększała wydatki nie wskazując źródła ich pokrycia. Czy to jest działanie  gospodarskie, kiedy budżet jeszcze nie został zatwierdzony, a już chce  się ściągnąć z rezerwy 55 tys. zł. Chyba najpierw zatwierdzamy budżet, a później uruchamiamy rezerwę. Czy nie można wskazać innych środków? Można. Rada pokaże , gdzie można uzyskać te środki. Radny Jan Sado powiedział, wczoraj panu Burmistrzowi wskazałem i dzisiaj powiem to otwarcie , Burmistrz powinien przejść przeszkolenie w zakresie studium podyplomowego w zakresie finansów i samorządu, bo to co Burmistrz wypowiada jest niezgodne z prawem.     

Pan Burmistrz powiedział, że chyba obaj powinni , bo na podyplomowym studium w zakresie finansów, chyba im obu wytłumaczono jak się księguje umowy. 

Radny Jan Sado powiedział, że w związku z tym, że technicznie uzgadniali w ten sposób i dzisiaj po godz. 8.00 był już u pana Skarbnika. W tej chwili otrzymali ten materiał, który odpowiada stanowi faktycznemu tylko z tym, że na ostatniej stronie tam gdzie jest 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Paczkowskiej wskazywał dzisiaj z samego rana, że Klub Radnych przyjął zmianę w zakresie tej kanalizacji . Nie będzie to przy ul. Paczkowskiej ze względu na to, że to jest przy opracowywaniu ogólnym Ślęza – Oława , w związku z tym jest propozycja, aby tą kwotę przeznaczyć na budowę kanalizacji przy ul. Przemysłowej 39 / baraki/. Jeżeli wskazuje się ograniczenie wydatków , to nie jest to, że te środki pieniężne mają być wydatkowane co do złotówki. One wpływają później na zmniejszenie ogółem wydatków. To jest właśnie po gospodarsku.

Przewodniczący obrad przypomniał, że na wniosek Burmistrza zakładali przeniesienie punktu 8 na punkt 7 i w nim rozpatrzenie projektów uchwał, a w punkcie 8 debata nad projektem budżetu . Przewodniczący obrad poinformował, że jeżeli uchwalą taki porządek, to przed punktem 8 ogłosi przerwę pół godziny na zapoznanie się z materiałami w sprawie budżetu , które otrzymali na początku sesji. Natomiast czy przejmą dzisiaj budżet , czy nie to Rada o tym zdecyduje.

W tej sytuacji przewodniczący zaproponował, aby przegłosować porządek obrad z zaproponowanymi dzisiaj zmianami. Prawdopodobnie po przegłosowaniu projektów uchwał dzisiejsza sesja będzie musiała być przerwana w związku z tym, że jest tyle wątpliwości do projektu budżetu gminy Ziębice. Jest niemożliwością abyśmy to zrobili na chybcika.            W związku z tym apeluje do radnych, aby przegłosowali wnioski formalne dotyczące porządku obrad i dzisiejszą sesję przerwali po podjęciu uchwał. Dziś to będzie technicznie niemożliwe , aby uchwalili budżet gminy na 2009r.    

Radny Jan Sado dziwi się, że przewodniczący mówi, że jest technicznie niemożliwe aby nie uchwalić budżetu. Nie wie co może stanowić przeszkodę.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że Skarbnik ma pewne wątpliwości , bo budżet mu się  nie zgrywa po stronie wydatków i dochodów.

Radny Jan Sado powiedział, że nie jest powiedziane, że musi się zgrać. Czy RIO powiedziało, że Rada postąpiła niewłaściwie dlatego, że nie zwiększyła wydatków 155 tys. Taka zmiana wpłynie jedynie na zmniejszenie kredytu i za to trzeba pochwalić Radę. To nie jest tak, że Burmistrz wstawia do budżetu to co mu się chce. Jeżeli radni dochodzą do takiego przekonania , że w Straży  Miejskiej , która ma 4,5 etatu zwiększa się jeszcze o dwie osoby i zwiększa się koszty w Straży o 80 tyś. zł . Radny twierdził, że pytał pana Burmistrza czy to podtrzymuje i Burmistrz potwierdził , że tak bo jest monitoring. Radny zapytał, czy w „ kaczy kuper” trzeba   zaglądać za 80 tyś. zł. Z wyliczenia  przyrostu płac , który wynosi 47 % wynika, że koszt utrzymania jednego strażnika , to 7,2  tyś. zł miesięcznie  Jeżeli zmniejszamy fundusz płac w Urzędzie Gminy o 150 tyś. zł , bo przyrost wynagrodzenia na płace w Gminie wynosi 14 %, gdzie pisze się w uzasadnieniu do projektu budżetu, że wzrost wynosi 3,6 % ,a w kosztach jest 14 %. Proszę uzasadnić dlaczego przyrost jest w wysokości 14 %. Nie było do tego merytorycznego uzasadnienia. Czy to są prawidłowe działania , że w sposób dowolny kształtuje się fundusz płac? W Strazy Miejskiej 80 tyś. , w Urzędzie o 300tyś. w sumie. 

Radny Jan Sado wniósł o nie przyjmowanie projektu uchwały budżetowej w takiej postaci, bo nie odpowiada on stanowi faktycznemu.  Radny wnosi o wykreślenie tego projektu uchwały bo są w nim rzeczy, które nie zostały jeszcze uchwalone. Dotyczy to projektu uchwały nr XXVIII/7/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ziębice na rok 2009.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że taki tok wynika z procedury uchwalania budżetu , a od Rady zależy czy uchwali tę uchwałę, czy nie. Uchwała ta nie może być wykreślona z porządku obrad, gdyż jest kolejną uchwałą ,która będzie podejmowana.

Radny Jan Sado uważa, że najpierw trzeba  przegłosować  wszystkie poprawki i autopoprawki i dopiero na tej podstawie opracować projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że jeżeli któraś z autopoprawek nie zostanie przyjęta, to uchwała budżetowa nie będzie mogła być przegłosowana bo nie będzie zawierała elementu przegłosowane w autopoprawce, ale musimy ją zostawić w porządku obrad.

Wracając do porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pan Burmistrz złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa projektu uchwał dotyczące planu odnowy wsi Niedźwiednik i Bożnowice oraz zmiany kolejności punktów dzisiejszej sesji. Punkt 7 debata nad projektem budżetu gminy ze wszystkimi podpunktami przenieść na punkt 8 , a punkt 7 będzie punktem 8. 

Natomiast radny Jan Sado złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa tematy:

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r.

- plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek pana Burmistrza o przeniesienie punktu 8 na miejsce 7, a punkt 7 będzie realizowany jako 8.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie / 14 za/.

Drugi wniosek pana Burmistrza o dopisanie w punkcie 7 „ rozpatrzenie projektów uchwał” dwóch projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia planu odnowy wsi Niedźwiednik i Bożnowice.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie / 14 za/.

Jako kolejny wniosek przegłosowano wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o dopisanie w porządku obrad sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 r oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r.

Przewodniczący zaproponował aby wpisać to przed punktem 9 „ wnioski i zapytania”.

Wówczas byłby to punkt 9, w punkcie 10 byłyby „ wnioski i zapytania” ,a punkt 11                „ zamknięcie sesji”

W punkcie 9 będzie sprawozdanie i plan pracy.

Przewodniczący obrad zapytał , kto jest za utworzeniem punktu 9 w nowym brzmieniu i przesunięciem numeracji w porządku obrad.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie / 14 za/.

W związku z tym przegłosowano cały porządek obrad z przyjętymi wcześniej zmianami. 

Porządek obrad w nowym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie / 14 za/.

W dalszej części tego punktu przewodniczący obrad udzielił głosu panu Stanisławowi Jurcewiczowi – Senatorowi RP.

Zabierając głos pan Stanisław Jurcewicz poinformował, że w Senacie pracuje w komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Pan Senator poinformował o dwóch ustawach. Pierwsza dotyczy Wojewody i administracji samorządowej w województwie, a druga jest konsekwencją pierwszej ustawy. Te dwie ustawy dotyczą decentralizacji władzy.  

Ustawy te określają katalog zadań Wojewody i Marszałka i wyraźnie je rozdzielają. Kiedyś dochodziło do tego, że kompetencji Wojewody i Marszałka nakładały się. Określone są również precyzyjne możliwości kontroli samorządu terytorialnego w terenie. Została wzmocniona rola Wojewody w stanach nadzwyczajnych i niebezpiecznych.

Konsekwencją tej ustawy jest zmiana ustaw z przekazaniem kompetencji samorządom wojewódzkim.  Zamiana ta występuje w trzech płaszczyznach. 

1/ Zmiany strukturalne tj. przesunięcie do województwa Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

2/ Przekazano także zadania związane z tworzeniem parków krajobrazowych.

3/ Inspekcje sanitarne.

Obydwie ustawy wchodzą z dniem 1 kwietnia br , z tym że sprawy inspekcji sanitarnej z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Na przekazane zadania zostaną przesunięte pieniądze z budżetu Wojewody tym, którzy przejmą określone zadania.

Pytań nie było.

 

Ad. 6

W tym punkcie pan Burmistrz przedstawił informację o pracy Burmistrza między sesjami 

/ w załączeniu/.

Podczas wystąpienia pan Burmistrz wręczył panu radnemu Krzysztofowi Jabłońskiemu dyplom podziękowania nadany przez Radę Powiatu SLD.

Radny Jan Sado powiedział, że wielokrotnie w swoim wystąpieniu podkreślał, że pan Burmistrz w swoich sprawozdaniach dokonuje wyboru informacji ,co mu pasuje to o tym informuje, a co nie pasuje to o tym nie informuje. Rada Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 roku przyjęła swój budżet i określiła Centrum Sportu w sposób określony przyjęty w budżecie Rady Powiatu  Wszystkie ustalenia po tym okresie między naszym Burmistrzem i Starostą nie mają żadnego znaczenia jak się to będzie nazywać. Wpływ na nazwę zadania inwestycyjnego ma Rada Powiatu, a u nas Rada Gminy, a nie ustalenia pomiędzy Burmistrzem a Starostą Powiatu. Jest to bzdura. Czy nie jest ważną informacją, że w dniu 15 stycznia sąd ogłosił upadłość spółki ZMCiK, gdzie udziały naszej gminy wynosiły 85 %. To jest informacja dla pana Burmistrza nieważna. Społeczeństwo może o tym nie wiedzieć. Może się nie dowiedzieć na sesji jaki konsekwencje z tego tytułu poniesie gmina. Po co ma społeczeństwo nasze wiedzieć.

Pan Burmistrz powiedział, że radny Sado lepiej wie, czy Jego trzykrotne wizyty w Starostwie miały sens, czy nie. Przekaże panu Staroście, że nie miały sensu, więc po co Go tam wołał.

Pan Burmistrz poinformował, że przyniósł materiały na dzisiejszą sesję i miał zamiar trochę

szerzej powiedzieć , niż tylko suchą informację o postawieniu ZMCiK  w stan upadłości. Pan Burmistrz ma zamiar powiedzieć o tym trochę szerzej, a nie tylko suchą informację.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu pana Marka Jankowskiego – Wójta Gminy Stoszowice. Zabierając głos pan Wójt powiedział, że został zaproszony przez pana Burmistrza, aby powiedzieć parę słów na temat międzygminnej sieci internetowej. Rady Gmin  Dzierżoniów, Ząbkowice, Ziębice, Soszowice, Niemcza dały zielone światło Wójtom i Burmistrzom, aby złożyli wniosek na międzygminną sieć internetową, która ułatwi mieszkańcom dostęp do internetu bezpłatnego. W tej chwili trwają prace przygotowane. Finansowane to ma być ze środków zewnętrznych. Pan Wójt prosił, aby radni na tym etapie nie dobijali tej inicjatywy, gdyż opłaci się inwestować w nowe technologie. Aktualnie sprawy się toczą i są zdecydowani złożyć do Marszałka wniosek o dofinansowanie.  

Radny Wacław Iskra pytał pana Wójta na co te pieniądze, które znajdą się w budżecie  mają być przeznaczone .

Pan Wójt wyjaśnił, że aby przygotować wniosek do programu regionalnego  potrzebują przygotować całą aplikację czyli wniosek i  studium wykonalności z załącznikami. Najbardziej kosztownym elementem tego wniosku jest studium wykonalności. Osobiście na to zdanie planuje wydać nie więcej niż 30 tys. zł.   

Pan Stanisław Jurcewicz wyjaśnił, że samorząd województwa opracowuje projekt dolnośląskiej sieci szkieletowej. Mając te wszystkie sprawy przekazane Rada powinna podjąć właściwą decyzję na tym etapie przygotowywania. Trzeba rozważyć co będzie z eksploatacją, jakie będą koszty i kto je będzie ponosił. To wszystko trzeba rozważyć. Nie mówi o tym, że to rozwiązanie o czym mówią samorządowy jest złe. Mówi tylko o tym ,żeby wszystko dogłębnie rozważyć. Skoro zajmuje się tym Marszałek Województwa , to jest ważne dla mieszkańców bo chodzi o to, aby dotrzeć tam gdzie Internetu nie ma. Generalnie jest tak, że kto ma telefon na terenie gminy Ziębice, to ma dostęp do internetu. Natomiast w tym programie chodzi o dostęp do internetu szerokopasmowego. Trzeba się zastanowić co będzie później z kosztami. Pan Senator zwrócił uwagę , że cała gmina Ziębice jest objęta siecią światłowodową. Dlatego nie rozumie dlaczego dodatkowe światłowody miałyby być budowane. Tu trzeba dobrze wyważyć decyzję i wybrać tę koncepcję , która jest lepsza.     

Przewodniczący obrad podziękował panu Wójtowi i panu Senatorowi za przedstawienie informacji.

 

Ad. 7

Następnie przystąpiono do realizacji punktu „ Rozpatrzenie projektów uchwał”.

Radny Jan Sado – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Łysik na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach.

Uchwałę podjęto jednogłośnie / 14 za/.

Pan Andrzej Regner przedstawił kolejne projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych

   dla których organem prowadzącym jest gmina Ziębice.

Uchwałę podjęto jednogłośnie  / 14 za/.

- w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez

   Gminę Ziębice.

Uchwałę podjęto jednogłośnie / 14 za/.

- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz 

   określenia wysokości opłat za posiłek

Uchwałę podjęto większością głosów / 13 za,  1 wstrzymujący się/.

Pan Burmistrz przedstawił następujące projekty uchwał:

- projekt uchwały nr XXVIII/6/2009 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości

   Bożnowice

Uchwałę podjęto jednogłośnie / 14 za/.

- projekt uchwały nr XXVIII/5/2009 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości

   Niedźwiednik

Uchwałę podjęto jednogłośnie  / 14 za/.

W tym miejscu przewodniczący ogłosił zapowiadaną wcześniej 30 minutową przerwę w celu zapoznania się z nową wersją materiałów do projektu budżetu. 

 

Ad. 8

Po wznowieniu obrad przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Obrady opuścił radny pan Krzysztof Jabłoński.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w tym punkcie ma się odbyć debata nad projektem budżetu gminy Ziębice na rok 2009 i poprosił o zabranie głosu pana Burmistrza.

Pan Burmistrz poprosił, aby w jego imieniu wypowiedział się pan Skarbnik.

Zabierając głos pan Skarbnik wyjaśnił, że nie zgadza się na zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia. Propozycje takie otrzymał dzisiaj rano. Wyliczenia, które dokonał przedstawiają rzeczywisty obraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Nie zgadza się na zmniejszenie wydatków w pozycji wynagrodzeń , gdyż nie można tych danych brać tak po prostu „ z sufitu”. Dlatego też na propozycje dotyczące zmniejszenia wynagrodzeń nie zgadza się.

Pan Burmistrz powiedział, że stanowisko skarbnika przyjmuje za swoje . Wspólnie ze Skarbnikiem na Komisji Budżetowej mówili skąd się to wszystko bierze. Skarbnik tłumaczył wszystko o składnikach płacowych. Kosztów osobowych nie można sobie dobrowolnie wycinać. Wszystko musi wynikać z wyliczeń.

Jeżeli chodzi o zapis budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 , to pan Burmistrz zaczął od wypowiedzi pana Janusza Sobola przewodniczącego Rady Miejskiej.   

W wywiadzie, który pan Janusz Sobol udzielił powiedział, że gmina, która nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej dostanie dofinansowanie w wysokości nawet 80 %. Jest jedna sala gimnastyczna przy szkole nr 4 , którą można by było nazwać salą sportową, jednak również ona jest niewymiarowa. 

Pan Burmistrz będąc w Urzędzie Marszałkowskim chciał się dowiedzieć jakie są szanse otrzymania 2,5 mln zł , o których mówił pan przewodniczący. W tym piśmie „9” było przywołane nazwisko pana Senatora Jurcewicza i pana Orzeszka.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w piśmie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do Dyrektora Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest wyjaśnienie, iż pełonwymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt kubaturowy z co najmniej jednym pomieszczeniem wielkoprzestrzennym wieloprzestrzennym wymiarach areny równych lub większych niż 24 m x 12 m i mniejszych niż 36 m x 19 m.  

To się opiera na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , ale wytycznych , które są do rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków rozwoju kultury fizycznej. Każda gmina w Polsce, która nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej dostanie przy budowie takiej sali. Według tych

wytycznych zostaliśmy skreśleni z listy tych gmin przez Urząd Marszałkowski , dlatego, że w naszej gminie są trzy pełnowymiarowe sale . Sala gimnastyczna przy szkole nr 4 ma arenę o wymiarach 33m x 15 m, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie ma wymiary 24m x 12 m, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 26 m x 14 m.  

Pan Burmistrz poinformował ,że otrzymał odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego , że nie mamy się czego spodziewać w dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 .Projekt budżetu gminy, zaopiniowany pozytywnie przez RIO ,zakładał pozostawienie 300 tys. zł  , aby ta inwestycja była i trzeba teraz szukać na to środków.

Z kwotą 2,5 mln zł jako mrzonką trzeba się pożegnać.

Według wniosków grupy radnych dołożono do tej inwestycji w budżecie 439 tys zł. Pan Burmistrz uważa, że w tej sytuacji nie ma to sensu. Czy nie łatwiej w tej chwili zostawić 300tys. zł na salę gimnastyczną i szukać środków i będzie to robił, a te niepotrzebnie zapisane tam 439 tyś. zł rozparcelować na inne inwestycje , które są ważna. Aby nie zamrażać tych pieniędzy. Trzeba dokończyć drogę w Mnikowie, trzeba zrobić różne inne rzeczy. Pieniądze te trzeba mądrze zagospodarować, a nie wpisać do sali, którą nie wiadomo czy zaczniemy budować. Pan Burmistrz twierdził, że nie zacznie tej sali budować dopóki nie będzie miał zapewnionych 100 % środków. Te 300 tyś. zł wystarczy na rozpoczęcie prac geodezyjnych i ziemnych, a o pozostałe środki trzeba się starać.     

Nie należy się mamić, że w nie mamy w Ziębicach pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Wg ministerstwa i wg urzędu marszałkowskiego w Ziębicach są trzy sale pełnowymiarowe.

Pan Burmistrz prosił radnych, aby nie kombinowali przy płacach , tylko zastanowili się jak zrobić z tymi niepotrzebnie zapisanymi 439 tyś .zł na salę. Pozostawić te 300 tys. zapisane wcześniej w projekcie budżetu i szukać dodatkowych środków. Pan Burmistrz twierdził, że będzie tych środków szukał, bo takie jest Jego zadanie.  

Natomiast płace wyliczone są zgodnie ze sztuką. Jeżeli obetniecie pieniądze na płace, to trzeba będzie przeliczać cały budżet na nowo, bo płace mają wiele składników. Pan Burmistrz podkreślił, że pan Skarbnik się na to nie zgadza i On też się na to nie zgadza. Natomiast pan Burmistrz prosił radnych, aby na zimno rozważyli propozycję, którą im przedstawił.

Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi pana Burmistrza w sprawie budowy sali gimnastycznej powiedział, że nie będzie dzisiaj weryfikował informacji, którą przekazał pan Burmistrz bo nie ma takiej możliwości. Pan przewodniczący przypomniał, że w zeszłym roku Urząd Marszałkowski dofinansował w niektórych gminach  budowę sal gimnastycznych, które mają identyczne sale jak u nas. Ponadto my jako gmina nie składaliśmy wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy sali. Pan przewodniczący powiedział, że zweryfikuje przekazaną przez Burmistrza informację.   

Przewodniczący zapytał pana Burmistrza po co 3 raz z rzędu wpisujemy  w budżecie budowę sali gimnastycznej , skoro wynika, że  pan Burmistrz nie chce tej sali budować . Utrzymanie w budżecie kwoty 300 tys zł nie daje możliwości budowy większej ani mniejszej sali gimnastycznej. A więc nie ma takiej woli, aby salę gimnastyczną budować.

Radna Agata Sobków powiedział, że nieco Ją rozczarowuje wypowiedź pana przewodniczącego, bo od kiedy pamięta to taki zapis w budżecie był. To Pan i poprzedni kierownik Ośrodka Opieki i Oświaty mówiliście radnym o tym ,że w Ziębicach nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej , że nie jest problemem pozyskać dofinansowanie jakiejś wielkiej kwocie 80 %. O tę sprawę zabiegamy się już któryś rok z kolei . Radna prosiła o wyjaśnienie skąd przewodniczący czerpie pojęcie pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Wyjaśnienie przedłożone przed chwileczką przez pana Burmistrz nie wymaga dyskusji. A więc radna nie wie co przewodniczący chce jeszcze weryfikować.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że nie zarzucił panu Burmistrzowi , iż nie mówi prawdy , tylko ,że to zweryfikuje. Przewodniczący przypomniał, że w ubiegłym roku w lipcu przyniósł na sesję informację przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o ilości gmin, które uzyskały dofinansowanie. Tam były kwoty o 900 tys. zł do 2 mln 100tyś. zł. Dostały gminy na budowę sal pełnowymiarowych. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 2 została przygotowana w 2006 roku na koniec poprzedniej kadencji. Okazało się, że gmina w ubiegłym roku nie złożyła wniosku o dofinansowanie. Za 300 tyś zł to nie rozpoczniemy budowy nawet niepełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Radna Agata Sobków powiedziała, że nie wyobraża sobie jak można szukając pieniędzy na ten czy inny projekt podważać wyliczenia dotyczące płac i pochodnych. Przecież są to wydatki wymagalne. Kto ma powiedzieć ludziom, że nie ma dla nich pieniędzy na wypłaty. Radna nie rozumie jak takim kosztem można budować kolejną  salę gimnastyczną. Jak można podważać wyliczenia osób zajmujących się księgowością w jednostce administracyjnej gminy i obcinać 150 tyś zł , na jakiej zasadzie wyliczono, kto to wyliczył? Co to znaczy, że skarbnik i główny księgowy nie potrafią liczyć. Radna prosiła o odpowiedź , kto dokonał takich wyliczeń.    

Pan Burmistrz powiedział, że popiera to co powiedziała pani radna, ponieważ te wyliczenia zostały zrobione rzetelnie. Jeżeli chodzi o wymiary sali pełnowymiarowej, to tak sugerowali nauczyciele W-F , że sala pełnowymiarowa , to sala gdzie mieści się największe z boisk do gry zespołowej, czyli boisko do gry w piłkę ręczną. I o tym był przekonany. Dopiero Urząd Marszałkowski wykreślając nas z listy o dofinansowanie przekazał dokument wyjaśniający pojęcie sali pełnowymiarowej. Jak z powyższego wynika co innego mówi minister w rozporządzeniu i w piśmie, a co innego mówią z Ziębicach nauczyciele W- F. Nam się wydawało, że sala pełnowymiarowa, to jest sala do gry w piłkę ręczną. Nic bardziej błędnego.  

Skoro za tym wiemy, że nie będzie tych 2,5 mln zł mistycznych dofinansowania , to nie dawajmy tam tych 439 tyś zł na salę , tylko zróbmy z tymi pieniędzmi co się należy. Zostawmy te  300tyś. zł na budowę sali. Pan Burmistrz uważa, że przewodniczący ma tylko częściowo rację , twierdząc że Burmistrz nie ma woli. Burmistrz powiedział, że nie ma woli budowy sali tego typu , o której jest mowa, ale ma wolę zbudowania sali gimnastycznej potrzebnej Szkole Podstawowej Nr 2 do zajęć z zakresu wychowania fizycznego.      

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zweryfikuje informacje przekazane przez Burmistrza. Jednocześnie prosił Burmistrza, aby powiedział za co chce zbudować mniejszą salę, bo za 300 tyś zł też się nie da zbudować.

Pan Burmistrz przyznał rację , że za 300 tyś nie da się wybudować. Rozpoczną budowę mając decyzję o dofinansowaniu. O takie dofinansowanie będzie zabiegał. Tylko co innego pozyskać dofinansowanie 6 mln. zł, ,a co innego jest ubieganie się o 2 – 3 mln. zł. Pan Burmistrz powiedział, że nie ma pewności czy te pieniądze pozyska, ale będzie za tym chodził. Podobnie było z dofinansowaniem remontu Ratusza. Również Burmistrz nie miał pewności, czy te pieniądze pozyska, ale wychodził. Są realne możliwości zdobywania środków. Te 14 sal , o których mówił pan przewodniczący to prawda. Była to decyzja arbitralna zarządu województwa. Oni stwierdzili gdzie mają pójść te pieniądze. W takich przypadkach bardzo ważne są czynniki subiektywne. Pan Burmistrz powiedział, że nie będzie ukrywał, iż w przypadku środków na Ratusz nie było czynnika subiektywnego. W tym przypadku wykorzystał znajomości w dobrej wierze.

Jeżeli chodzi o wspólną inwestycję ze Starostwem to ma ona szansę powodzenia dlatego ,że Starosta zna trochę więcej znaczniejszych ludzi i czynników niż burmistrz. Wspólne

chodzenie z Nim po pieniądze będzie skuteczne. Bo wspólne chodzenie z Nim po to by utrzymać Państwową Straż Pożarną w Ziębicach odniosło pozytywny skutek.  

Pan Burmistrz myśli, że trzeba poszukiwać środków wszędzie i za wszelką cenę i wcale nie rezygnuje z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 , tylko nie jest entuzjastą postawienia tam tej broszury , która była planowana.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że jeżeli chodzi o ten obiekt na budowę tego typu sali wyraził zgodę wojewódzki konserwator zabytków. Nie jest to najgorszy obiekt, który się wpisuje w teren do którego tam przylga.  

Radny Jan Sado zwrócił się do przewodniczącego obrad , aby trzymał się trybu ustalonego do procedury uchwalania budżetu, ponieważ powstał chaos i mówi się o różnych rzeczach , a mają  debatować o budżecie. 

Wracając do procedury uchwalania budżetu przewodniczący poprosił Burmistrza o  przedstawienie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Chodzi o projekt budżetu przekazany Radzie pod koniec listopada. W dalszej kolejności będą omawiane autoporawki i poprawki do tego projektu.

Pan Burmistrz odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach  w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2009, który był przekazany Radzie Miejskiej pod koniec listopada 2008 roku / w załączeniu/. 

Następnie pan Robert Błasik – Skarbnik Gminy odczytał uchwałę Nr IV/241/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie budżetu Gminy Ziębice na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego / w załączeniu/.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w autoporawce którą podpisał odnosi się do wniosków Klubu Radnych „ Bądźmy Razem” w związku z tym zasadnym by było przedstawić to w jednym punkcie. Autopoprawka w większości zawiera wnioski Państwa radnych w związku z tym jest to odniesienie się Burmistrza do wniosków Państwa radnych i tą autoporawkę przedstawi.

Następnie pan Burmistrz przedstawił autoporawkę Burmistrza Ziębic do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2009 / w załączeniu/. 

Pan Burmistrz podkreślił, że ta autopoprawka w znakomitej części zawiera wnioski Klubu Radnych „ Bądźmy Razem” . Ta autoporawka jest wynikiem pewnego dyktatu. Pan Burmistrz stwierdził, że  z wieloma punktami w swojej autopoprawce się nie zgadza , ale ją podpisuje. Pan Burmistrz ugiął się pod żądaniami i wnioskami Państwa radnych po to, żeby uchwalić budżet gminy , aby mógł on być natychmiast realizowany. Po tej autoporawce wszystkie zadania zostaną wprowadzone w życie.

W dalszej części swojego wystąpienia pan Burmistrz przedstawił zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków na 2009 rok. Ponieważ pan Burmistrz przystąpił do omawiania zwiększeń i zmniejszeń wydatków wynikających z wniosków Klubu Radnych „ Bądźmy Razem” radny Jan Sado przerwał wystąpienie Burmistrza twierdząc, że wnioski te powinien przedstawić ktoś z Klubu Radnych „ Bądźmy Razem”.   

Radna Agata Sobków zwróciła uwagę przewodniczącemu ,że przerwania komuś mówiącemu w połowie zdania jest niewłaściwe. Radna uważa, że to co Klub Radnych i radny pan Sado uskutecznia jest celowym działaniem. Panowie doprowadzili do powstania tylu dokumentów i takiego zamieszania, że w tej chwili już niewiadomo o co chodzi. Dlatego też po odczytaniu projektu uchwały budżetowej i opinii RIO radni powinni zgłaszać swoje poprawki, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. To co w tej chwili pan Burmistrz czyta jest jego autoporawką, w której uwzględnił część wniosków radnych ,co już przed chwileczką dwukrotnie podkreślił.   

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że każdy ma prawo zabrać głos jeżeli to dotyczy projektu budżetu. Nie można bezkrytycznie przyjmować budżetu takiego jaki został radnym przedłożony.

Każdy ma prawo wnieść poprawki. Pan Burmistrz podpisał się pod autopoprawkami bo taka jest procedura.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że suche przeczytanie cyfr jak sugeruje pan radny Sado  nikomu nic nie mówi.. Mówi to tylko burmistrzowi i radnym bo oni nad tym dyskutowali, natomiast nie mówi to nic sołtysom ani gościom. Szczególnie sołtysom bo oni są jednymi z wnioskodawców do projektu budżetu i ta autopoprawka ich dotyczy. Dlatego też poszczególne pozycje należy szerzej omówić.

Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że nie chodzi w tym przypadku o komentowanie poszczególnych zapisów, ale o to, że te są wnioski  radnych, którzy wnieśli poprawki do budżetu. Chodzi o to żeby było wiadomo, kto co wnosi.

Radny Jan Sado przypomniał, że wcześniej odbyło się spotkanie robocze Rady, na którym przedstawiono projekty zmian Klubu Radnych do projektu budżetu. Pan Burmistrz ustosunkował się do tych propozycji i udzielił odpowiedzi. Po zajęciu stanowiska przez pana Burmistrza w stosunku do projektu zmian złożonych przez Klub Radnych „ Bądźmy Razem” do projektu budżetu na 2009 rok procesowano na komisjach. Większość komisji przyjęło poprawki Klubu Radnych jako własne i ustosunkowało się do nich pozytywnie po głosowaniu. Ze strony Burmistrza nie padło powiedzenie . co ten projekt budżetu zawiera. Chodzi o najważniejsze elementy w tym  projekcie  budżetu. Czy to wpływa na rozwój naszej gminy , czy nie wpływa na rozwój naszej gminy. Klub Radnych w zakresie 2 mln 100 tys. zł w stosunku do wydatków proponuje zmiany w projekcie budżetu.  

W dalszej części wystąpienia radny Jan Sado pomówił zwiększenia i zmniejszenia wydatków wynikających z wniosków Klubu Radnych  „ Bądźmy Razem” / w załączeniu/.

Więcej wniosków do projektu budżetu nie było.

Pan Edward Cymbała – Zastępca Burmistrza powiedział, że w związku z tym, że od dłuższego  czasu zajmuje się sprawą EVITY  dotyczącą  szerokopasmowego dostępu do internetu i związanych z tym wszystkich zagadnień ma pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub przewodniczącego Klubu Radnych „ Bądźmy Razem”. Nie pozostawiając ani złotówki na sieć ponadlokalną internetową EVITA  Państwo jesteście zwolennikami tego, czy przeciwnikami. Nawiązując do wypowiedzi pana Senatora na dzisiejszej sesji pan Zastępca Burmistrza powiedział, że monopolizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce powstają żarty. Badania wykazują, że w zakresie telekomunikacji Polska jest na przedostatnim miejscu wśród badanych państw Unii Europejskiej. Jesteśmy również na przedostatnim miejscu jeżeli chodzi o dostęp do internetu. Wciąż brakuje przepisów, które pozwalałyby skutecznie regulować rynek w zakresie komunikacji elektronicznej. Przeniesienie numeru telefonicznego w Polsce  trwa 45 dni podczas gdy w europie zachodniej 1 dzień. Pan Zastępca Burmistrza cytował materiały dotyczące dostępu do sieci internetowej w naszym kraju. Pan Zastępca Burmistrza przypomniał, że 25 października 2007 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu EVITA  liczyli na to , że przygotowanie studium wykonalności i przygotowanie  ewentualnie projektu wiąże się z tym, że nie mamy innego wyboru. Uniemożliwienie zainwestowania jakichkolwiek środków stawia nas na samym końcu i praktycznie wypadamy z tego zadania. Wówczas nie będzie szans , aby nasza gmina miała dostęp do szerokopasmowego internetu.  

Radny Wacław Iskra – Przewodniczący Klubu Radnych „ Bądźmy Razem” wyjaśnił, że radni dopiero dzisiaj dzięki informacji Wójta Stoszowic dowiedzieli się na co te pieniądze mają być przeznaczone i w jakie kwocie. W projekcie budżetu było 110 tyś. zł a Wójt Stoszowic powiedział ,że wystarczy na to 35 tyś. zł. 

Pan Zastępca Burmistrza powiedział, że na to będą wyłonione przetargi i na razie nie wiemy ile na to trzeba będzie przeznaczyć. Urząd Marszałkowski do 27 stycznia też nie wiedział ,

tam są dość duże zmiany. W dniu 2 lutego odbędzie się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim bo oni chcą rozpoznać jak wygląda sytuacja w terenie. Dlatego dotychczas mieliśmy szacunkowe wyliczenia . W tej chwili trudno powiedzieć ile to będzie kosztować.   

Jeżeli nie jesteśmy przeciwni, to zapiszmy w budżecie jakąś kwotę 15 tyś., 30 tyś..Jeżeli mówimy, że jesteśmy za, to zapiszmy w budżecie to zadanie. .

Radny Jarosław Szostek nawiązał do wypowiedzi pana Zastępcy Burmistrza , który powiedział ,że 25 października 2007 roku były pierwsze ustalenia i od tego czasu radni nic nie wiedzą . Nie znają szczegółów technicznych . Nikt nie informował radnych o danych technicznych , stąd wynikają ich postanowienia. Dzisiaj w zasadzie też nie dowiedzieli się za wiele, z wyjątkiem tego co powiedział Wójt Stoszowic , że na plany można przeznaczyć 30 tys. zł.  

Radny Jan Sado uzupełnił swoją wypowiedź dotyczącą zwiększenia i zmniejszenia wydatków do projektu budżetu Gminy Ziębice wynikających z wniosków  Klubu Radnych „ Bądźmy Razem”. Dotyczy to zapisów w zakresie tworzenia rezerwy budżetowej oraz uszczegółowienia brzmienia zadań inwestycyjnych takich jak: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, Centrum Sportu. Dalsze wnioski dotyczą budowy nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wigancice – Mników etep II, a także wydatków w pozycji Administracja Publiczna „ promocja gminy” oraz w pozycji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ochrona i konserwacja zabytków”. Treść wniosków  w załączeniu.    

Pan Zastępca Burmistrza przypomniał, że na  debacie  publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Ducatus” w dniu 22.X. 2008 roku przekazał informację w sprawie internetu szerokopasmowego panu Piotrkowskiemu. Na tym spotkaniu była również pan radny Szostek, tak , że żadnej demagogii nie było. Mówił tylko to co wiedział. Ponieważ od jesieni ubiegłego roku kiedy zrobiono  zmiany organizacyjne i kadrowe w Urzędzie Marszałkowskim , od tego czasu ten wydział jeżeli chodzi o informację był w rozsypce. Tam się nic nie działo, dlatego nie mieli żadnych informacji. Dlatego też nie był informowany na bieżąco.     

Pan Burmistrz nawiązał do wypowiedzi Wójta Janikowskiego , który powiedział, że nie da na to zadanie więcej niż 30 tys. zł i to może wprowadzać w błąd. Wójt Janikowski jest w tym porozumieniu, ale gmina Stoszowice w większości ma już dostęp do szerokopasmowego internetu system EVITA. On będzie ten system tylko rozbudowywał. Dlatego też na rozszerzenie nie trzeba mu więcej niż 30 tys. zł. Ponadto koszt zależy od wielkości gminy. Nie ma co porównywać małej gminy Stoszowice z gminą Ziębice, która jest dużo większa terytorialnie. Przeznaczmy tyle ile nam potrzeba. Ta kwota 110 tys. zł nie wyskoczyła przypadkowo lecz było to przedyskutowane. Pan Burmistrz Cymbała jeździ regularnie na spotkania przedstawicieli tych gmin. Tam przyjeżdżają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego  i tam omawia się szczegóły. Pan Wójt Janikowski nie ma współpracy z siecią TP.SA , który jest monopolistą.  Jest to oddzielna sieć.     

Radna Agata Sobków powiedziała, że nie znajduje żadnego argumentu , który mógłby usprawiedliwiać  wycięcie tej inwestycji. Radna przypomniała, że Rada podjęła uchwałę intencyjną o przystąpieniu do związku kilku gmin, które połączyła piękna idea budowy sieci lokalnej pozwalającej szybki dostęp do szerokopasmowego internetu.   Radna apelowała do wszystkich radnych, aby się z tego pomysłu nie wycofywali. Grupa radnych pocięła swoimi wnioskami budżet jak chcieli. Całe to zamieszanie powstało z przeświadczenia jakie na jednym z posiedzeń sformułował przewodniczący Komisji Infrastruktury , że nie ważne czy mają rację , ale mają większość. Radna rozumie , że to jest demokracja, ale radna większość w demokracji rozumie nieco inaczej. Większość demokracji to nie jest tylko 8  radnych , to są również mieszkańcy gminy i ich reprezentujecie. Wydatki w budżecie zostały tak pocięte, że

w tej chwili radna dokładnie nie wie jaka kwota jest na rozbudowę cmentarza. Jeżeli radni zdecydują się na kwotę zapisaną w projekcie budżetu 110 tys. zł to na jednego mieszkańca gminy wypadnie 6,10 zł.

Radny Jan Sado uważa, że jeżeli jest zdanie inwestycyjne, to Rada musi wiedzieć ile ma to kosztować. Jeżeli przedstawiciele gminy jeżdżą na narady i tam się coś ustala . a Radę się stawia przed faktem, że ma być na to 110 tyś. zł. Czy to już koniec wydatków na to zadanie. My nic nie wiemy. Rada powinna być w sposób szczegółowy z tym zagadnieniem zapoznana. Jeżeli Rada będzie miała pełną informację na temat tego internetu, to wtedy podejmie decyzję. Nikt nie mówi, że to nie jest potrzebne dla społeczeństwa , ale trzeba wiedzieć ile to ma kosztować. Bo teraz damy 110 tyś zł , a za chwilę może się okazać , że całkowity koszt będzie dużo większy. Powinny być znane koszty inwestycji oraz koszty utrzymania.   

Radna Agata Sobków przypomniała, że do tej pory  ten temat pojawiał się na sesji kilkakrotnie. Według subiektywnej oceny  pani radnej grupa radnych obcięła najważniejsze zadanie w tym budżecie. Chciałaby się kiedyś obudzić w takim świecie, w którym można by było czegoś nie płacić. Takiego świata jeszcze nikt nie wymyślił.   

Pan Zastępca Burmistrza powiedział ,że po to chcą sporządzić studium wykonalności, aby mieć rozeznanie co do zakresu i potrzeb. Natomiast jeżeli zostanie zrobiony projekt, to będą wiedzieć konkretnie. Dzisiaj przeznaczając 50 tyś. zł na wykonanie prac przy placu targowym jest też wielką demagogią ponieważ tam nie ma projektu i nie może mówić o wysokości wydatku. Najpierw trzeba zrobić studium wykonalności a następnie projekt i wówczas możemy mówić ile to kosztuje. Chcą złożyć wniosek do 9 maja do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli złożą wniosek to będą wiedzieli czy marszałek dofinansuje i ile dofinansuje. Jeżeli będzie dofinansowanie to będzie robiona dokumentacja i wtedy ludziom w Ziębicach przedstawią bardzo konkretne szczegóły.

Radny Jarosław Szostek twierdzi, że to jest demagogia. Dokładnych danych technicznych nie znamy , bo nie było przestawione. Nikt z nimi na ten temat nic nie konsultował i nie rozmawiał konkretnie. Wywody pani radnej Agaty Sobków do Niego nie trafiają , gdyż trzeba konkretnych informacji.

Pan Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że dzisiaj uczniowie wszystkich typów szkół korzystają głownie z internetu  bo są tam różne programy nauczania. Społeczeństwo w naszej gminie jest biedne. Założeniem tego projektu i tego przedsięwzięcia w tym porozumieniu międzygminnym jest dostęp do szerokopasmowego  Internetu w zakresie 512 , o czym była mowa na sesji 25. X.2007 r , według założeń ma być darmowy dla wszystkich mieszkańców gminy Ziębice.   

Radna Agata Sobków przypomniał, że podobnie było na zebraniu wiejskim w Niedźwiedniku w sprawie budowy wiatraków , również pan przewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący komisji rolnej twierdzili, że głosując uchwałę w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego o niczym nie wiedzieli.   

Ponieważ nikt nie zabierał głosu w dyskusji  przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad zabrał głos pan Burmistrz, który powiedział, że wczoraj uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetowej. Wydawało mu się , że wczorajsze ustalenia na tej komisji są ostateczne i to podpisał. Odnosząc się do wniosku radnych z Klubu Radnych „ Bądźmy Razem” uznał te ustalenia i je podpisał. Pan Burmistrz twierdził, że ten budżet nie jest Jego budżetem. Budżetem Burmistrza był przedłożony Radzie projekt budżetu. W tej chwili jest to budżet Państwa radnych. Wczoraj poszedł drogą pokoju i podpisał wszystkie wnioski Państwa radnych , ufając , że dzisiaj będzie uchwalona uchwała budżetowa. Wbrew wczorajszym ustaleniom dzisiaj rano przyniesiono kolejne postulaty. Mówili o tych sprawach wieczorem i Burmistrzowi wydawało się , że pan Skarbnik wyjaśnił wszystko dlaczego tak się dzieje. 

Na dzisiejsze postulaty ranne ani pan Burmistrz, ani pan Skarbnik nie zgadzają się. Wcześniej mówili o tym dlaczego. Pan Burmistrz uznawał wniosek wcześniej dyskutowany za przyjęty. 

Pan Burmistrz prosił, aby dzisiaj rano nie zaskakiwać go nowym wnioskiem, który burzy całkowicie budżet.  Pan Burmistrz poinformował, że muszą zwiększyć zatrudnienie, muszą mieć środki na co najmniej jeden etat , ponieważ  uruchomili monitoring. Dlatego też musi być dodatkowy etat w Straży Miejskiej. Burmistrz uważa, że zatrudnienie jednego człowieka do obsługi monitoringu jest niewystarczające. Sam monitoring jest nic nie warty , monitoring sam sobą nie kieruje, monitoring sam siebie nie sprawdza. Monitoring bezobsługowy nie ma żądnej wartości.

W związku z tym Burmistrz uważa, że nie powinno się w płacach robić żadnych eksperymentów. Wzrost wynagrodzeń w płacach administracji pan Skarbnik wczoraj wyjaśniał. Wzrost płac jest tylko 5 % . Resztę stanowią inne składniki zatrudnienia. Poza tym potrzebne są środki na pracowników robót publicznych, bo nie wszystko pokrywa Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto mamy w gminie wakaty, które należy uzupełnić. W dalszym ciągu jest p.o kierownika promocji, w dalszym ciągu brakuje jeszcze jednej osoby do pozyskiwania funduszy, trzeba przyjąć osobę do inwestycji bo prowadzi ją tylko jedna osoba i nie daje sobie rady. W tej chwili nie możemy obcinać pieniędzy na wynagrodzenia. Pan Burmistrz apelował, aby ten wczorajszy budżet, uzupełniony o autoporawkę po przyjęciu wniosków radnych został przegłosowany.

Pan Burmistrz żałuje, że droga w Służejowie nie będzie zrobiona, że droga Wigancice – Mników może być nie zrobiona dlatego, że to zadanie podzielono i firma, która mogłaby być wpuszczona na nasz teren może nie przystąpić do przetargu . Takie obcięcie środków niweczy tą inwestycję. Natomiast z drogi Skalice – Raczyce korzysta mało ludzi, gdyż jeżdżą drogą asfaltową.  Drogą tą jeżdżą tylko cztery kombajny i jeden TIR. Pan Burmistrz uważa ważność drogi Raczyce – Skalice jako trzeciorzędną. Natomiast w Służejowie są dwie grupy producencie, które nie mają którędy wywieźć warzyw i nie ma ją którędy przywieźć nawozów sztucznych. Blokują drogę dojazdową na kilka godzin utrudniając życie mieszkańcom. 

Pan Burmistrz powiedział, że podpisując autoporawkę uznał postulaty Grupy Radnych

Radna Agata Sobków pytała, kto i na jakiej zasadzie wyliczył zmniejszenie wynagrodzenia i pochodnych Urzędu Miejskiego , które przedstawiono dzisiaj rano, a zmieniono później po dłuższej dyskusji.

Radny Wacław Iskra wyjaśnił, że dokonał tego ekonomista należący do Klubu Radnych pan Jan Sado.

Radna Agata Sobków zapytała pana Skarbnika na jakiej podstawie i w jaki sposób liczy się wynagrodzenia i pochodne, jakimi wskaźnikami  i czy ekonomista Klubu Radnych dzisiaj niemi dysponował.

Pan Skarbnik powiedział, że wczoraj na posiedzeniu komisji budżetowej przedstawił wyjaśnienia natomiast na dzisiaj nie przygotował szczegółowych wyliczeń. Obliczając wynagrodzenia pracowników trzeba mieć określone dane. Nie wie na jakiej podstawie dokonano tych obliczeń. Bardzo jest zdziwiony, że najpierw zmniejszono wynagrodzenia o 150 tys. zł , a po dyskusji w ciągu 10 minut zmieniono na 85 tys. zł. Pan Skarbnik prosił o rozwagę i przemyślenie bo wzrost wynagrodzeń nie o 5 %, a nie o 14 % jak wyliczył radny Sado.

Radny Jan Sado wyjaśnił, że jeżeli chodzi o płace , to w projekcie budżetu przyjęto w wydatkach bieżących , że  stanowią prawie 44% , z tego w oświacie 38 %. Niecałe 6 % stanowią inne wynagrodzenia. Przeciętny przyrost wynagrodzenia przyjęty w projekcie budżetu wynosi całościowo 8 %. Analizując przyrosty wynagrodzeń w projekcie budżetu nasuwają się przede wszystkim dwie pozycje. Przyrost wynagrodzenia Urząd Gminy i przyrost wynagrodzenia w Straży Miejskiej. Przyrost wynagrodzenia w Urzedzie Gminy 14 % , natomiast przyrost wynagrodzenia w Straży Miejskiej 47 %. Nikt z projektantów budżetu nie powiedział i nie określił dlaczego ten przyrost wynosi aż tyle. Jeżeli pisze się w uzasadnieniu tam gdzie jest administracja 3,6 % , a w kosztach w poszczególnych działach jest aż 14 %, to z czego to wynika. Czy za 2008 rok nie było wynagrodzeń z przyrostem, który pracownicy otrzymali w ramach wzrostu płac, czy staż pracy za 2008 rok podskoczył niewiadomo ile, czy nagrody jubileuszowe wypłacono aż tylu pracownikom, czy za rok 2008 pracownicy nie otrzymali 13 – tki, wszystko to było 2008 roku również płacone.    

Przyjmując wynagrodzenia podstawowe plus wynikające z nich pochodne w postaci wzrostu stażu pracy, odpraw emerytalnych, 13 – tki , czy ten przyrost wynosi aż 14 %. Jaka polityka płac jest w urzędzie , która określa , że jest 14 % wzrostu wraz z pochodnymi. Ujmując te 85 tys. zł przyrost wynagrodzeń wyniesie 10 %. Co jest powodem, że aż 47 % przyrostu wynagrodzeń jest w Straży Miejskiej. Pan Burmistrz miał prawo przyjąć taki wzrost wynagrodzeń, ale jest również prawo korekty. Pan Burmistrz może zmieniać regulamin organizacyjny co do ilości zatrudnionych , ale w konsekwencji to Rada decyduje o wysokości funduszu płac. Rada nie decyduje o ilości zatrudnionych, ale Rada kształtuje wysokość funduszu płac w granicach rozsądku. Przyjęcie wzrostu wynagrodzenia 10 % jest to w granicach rozsądku. Określanie słowne przez pana Burmistrza o jakichś postulatach oraz innych wyrażeniach w zakresie zmian w projekcie budżetu jest określaniem niestosownym ze względu na to , że ten budżet ma coś odzwierciedlać. Czy to ma być budżet przyszłościowy , czy tylko na przetrwanie   Radny twierdził, że kilkakrotnie na tej sali zwracał się o wykaz zadań w części finansowych przez środki z zewnątrz. Nie mamy w tym projekcie zadań realizowanych w ramach środków  zewnątrz. Względnie przygotować plany pod realizację zadań ze środków unijnych dla przyszłej Rady. Tego w projekcie budżetu nie ma. Jakie projekty są gdzie trzeba ponieść określone koszty w latach 2007 – 2013. ? Właśnie na te lata są środki do wykorzystania. Kadencja skończy się w 2010 roku jakie projekty są gdzie trzeba ponieść określone koszty , aby złożyć do programu i współfinansowania tego zadania inwestycyjnego. Do tej pory gmina wykorzystuje stare opracowania. Ratusz przygotowała poprzednia ekipa. Drogę w Służejowie wykonała tamta ekipa. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną , to w czesi dokumentację przygotowała poprzednia ekipa. A jakie projektu zrobił pan Burmistrz? Radny jako ekonomista określa jako mrzonki o realizacji kompleksu sportowego . Poniesienie jeszcze niewiadomo jakich kosztów na realizację zadania Śłęza- Oława, bo w tej chwili jest to na etapie projektowania. Nie wiemy jaki będzie koszt i jaki będzie dofinansowanie z zewnątrz. Trzeba przeprowadzić symulację, a nie tylko o czymś mówić. Obsługa spłat kredytu wynosi prawie 2 mln zł i musimy to płacić z własnych środków. Radny twierdził, że ciągłe powtarza, że zasadniczym celem powinno być ściągnięcie środków z zewnątrz. Do pozyskania środków z zewnątrz trzeba przedkładać niezbędne  dokumenty .            

Pan Skarbnik twierdził, że nie wie skąd zostało wyliczone 14 % wzrostu wynagrodzeń w urzędzie, gdyż z Jego wyliczeń to nie wynika.

Radny Jan Sado wyjaśnił,  że wynika to z zapisów projektu budżetu. Największy przyrost wynagrodzeń jest w tych dwóch pozycjach. Rada przyjmując 10 % przyrostu wraz z pochodnymi uważa, że nie jest to mało. Ponadto w ciągu roku można dokonać korekty budżetu. 

Pan Burmistrz przypomniał ,że dostarczali na posiedzenia komisji wykaz napisanych              i złożonych projektów , które uzyskały dofinansowanie. Z tych wszystkich mniejszych projektów pozyskali ok. 400 tys. zł, czy to w formie refundacji , czy dotacji.. Również pozyskali 1 mln. 800tys. zł na Ratusza, czyli łącznie pozyskali ponad 2 mln zł. Pan radny Sado nie wie o czym mówi. Jeżeli Pan wie jak pozyskiwać środki, to proszę nam powiedzieć. Jak pozyskiwać środki unijne, ministerialne. Jak pozyskiwać środki u Marszałka. Pan wszystko wie , Pan umie ocenić. Twierdzi Pan ,że nic do tej pory nie pozyskano, nie zrobiono. Co z tego, że tamta ekipa złożyła wniosek na Ratusz, tylko ten wniosek nie został dofinansowany stamtąd. Został dofinansowany inny wniosek. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma od dzisiaj dotacji , mogą być tylko pożyczki czasami w systemie refundacji. Niektóre projekty mogą być zadatkowane. Trzeba rozpocząć projekt,  mieć go w budżecie budżecie to jest podstawa starania się o środki . Dlatego na drogę w  Służejowie nie będzie starania się ośrodki bo jej nie ma w budżecie. Na drogę do Mnikowa to owszem bo jest w budżecie i jak ją rozpoczniemy, to możemy  się starać o środki . Proszę nie rozpowszechniać dezinformacji. Proszę nie krytykować. Boy – Żeleński powiedział eunuch, krytyk z jednej są parafii obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi. Burmistrz powiedział, że wie jak. Proszę krytykować, czy to jest słuszne, a nie, że nic nie robi, że nie pozyskał żadnych środków, bo to jest bzdura. Burmistrz powiedział, że potrafi dostarczyć uaktualnioną listę projektów tych, które dostały dofinansowanie. Sam dyrektor Regner złożył trzy projekty i na trzy dostał dofinansowanie. Dostaliśmy trzy projekty z małej odnowy wsi. Wprawdzie nie duże kwoty, ale nazbierało się tego dużo. Za środkami  na salę również będzie chodził i szukał środków, ale nie wiadomo czy znajdzie. Środki na wioskę internetową. Można upowszechniać , że nic się nie robi. Pan Burmistrz prosił, aby nie upowszechniać nieprawdy i nie jątrzyć. Pan prokurator powiedział do Burmistrza , że jemu się zdaje, że największym wichrzycielem w gminie jest pan Sado. To powiedział do Burmistrza pan prokurator , którego zna z imienia i nazwiska.      

Radny Jan Sado powiedział do Burmistrza, że nie wolno kłamać. Pan w sposób dobitny w wielu sprawach posługuje się nieprawdą. Ratusz wyremontowano z innych środków. W latach 2004 – 2006 były tzw. fundusze ZPORR. Przez pana Wolskiego była złożona cała dokumentacja. Było przesunięcie wykorzystania tych środków. Dokumentacja była pełna i kompletna. Pan Burmistrz przejął te dokumenty i niektóre urealnił. Pani Minister Rozwoju Regionalnego kończyła sprawę ZPORR i zostały pewne środki i Ziębice się załapały na te środki ZPORR. Następnie program został zamknięty. Radny twierdził, że nie mówił gołosłownie. Dlaczego w budżecie nie ma pozyskiwania środków zewnętrznych. Jest tylko jedna pozycja Ślęza- Oława. Nie ma żadnego wstawionego projektu , że to określone zadanie jest w programie 2007 – 2013. Jak Burmistrz może się odzywać do radnego, że jak ja wiem, to ja powinien przekazać. To pan Burmistrz bierze pieniądze za to, że zarządza i kieruje gminą. Ma zespół ludzi odpowiedzialnych za to, żeby dożyć do poszukiwania środków z zewnątrz, a radny ma prawo do krytyki. Czy ta krytyka się Burmistrzowi podoba, czy niepodobna.     

Pan Burmistrz oświadczył, że przed  momentem  pan Jan Sado podał nieprawdę. Środki na Ratusz nie pochodziły z niewykorzystach środków ZPORR, które po zmniejszeniu wynosił 30 mln zł były przeznaczone dla Województwa Dolnośląskiego . Myśmy się mamili obietnicami. W miesiącu sierpniu Burmistrz otrzymał informację od Marszałka , że nie będzie środków ZPORR dla naszego Ratusza bo one zostały odgórnie rozdysponowane. Te środki pozyskane na Ratusz nie mają ze ZPORR nic wspólnego. Jest to rezerwa celowa Państwa przeznaczona na sfinansowanie zadań realizowanych przez samorządy lokalne od wojewódzkiego po gminny. Nie ma to nic wspólnego ze środkami ZPORR. Nie ma to nic wspólnego z 

poprzednim projektem. Ten projekt był złożony powtórnie i przeszacowany. Złożony został do Marszałka i do Wojewody. W kontrakcie wojewódzkim został ten Ratusz zrobiony. Proszę nie mącić i nie mówić, że to są środki ZPORR.  

Radna Agata Sobków pytała ile środków Klub Radnych „ Bądźmy Razem „ wnioskuje w sprawie cmentarza. Ponieważ jest kilka wniosków i nie wie ile razem Klub Radnych „Bądźmy Razem” chce przeznaczyć na cmentarz.

Radny Jan Sado wyjaśnił, że 30 tyś zł przewiduje się na inwentaryzację cmentarza, 50 tyś. zł na rozbudowę cmentarza i 20 tys. zł koszty utrzymania cmentarza.

Radna Agata Sobków powiedziała, że jeżeli poprawki wnioskowane przez Klub Radnych przejdą , łącznie w tegorocznym budżecie na cmentarz będzie 100 tys. zł., będzie to użytkowanie cmentarza , inwentaryzacja i rozbudowa cmentarza.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że na inwentaryzację cmentarza jest to kwota płynna. Może być nawet 60 tys. zł, gdyż okaże się to dopiero po przetargu. Trzy lata temu zmieniły się wymogi co do utrzymania cmentarza , musi być pełna inwentaryzacja , której nie można było wcześniej zrobić , bo nie było takiej możliwości i nikt tego nie wymagał przez 50 lat. Inwentaryzacja wykaże ile mamy miejsc do pochówku i  uporządkuje nam to. Na bieżąco można będzie mieć wgląd co się dzieje na cmentarzu. Ułatwi to zarządzanie cmentarzem. Inwentaryzację  można  zrobić tylko do przodu, nie można tego zrobić do tyłu. Trzeba również zastanowić nad powiększeniem cmentarza przejmując część ogródków działkowych.   

Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że prowadził rozmowy z dwoma firmami pogrzebowymi tj. pana Rabłuszki i pana Dybasia. Panowie Ci powiedzieli, że jeżeli zrobimy inwentaryzację cmentarza, to się okaże jak obaj twierdzili, że naszego cmentarza wystarczy jeszcze co najmniej na 10 lat. Czy nie zasadne jest najpierw zrobić inwentaryzację, a następnie zastanowić się co robić dalej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że firmy zajmujące się pochówkiem nie interesują się sprawą zarządu cmentarzem, natomiast zarządca cmentarza musi planować i zabezpieczać miejsca pochówku  na dalsze lata. Wiadomo , że poszerzenia cmentarza nie da się zrobić w ciągu jednego roku, dlatego należy o tym myśleć wcześniej.

Radna Agata Sobków pytała kiedy pojawił się pomysł budowy nowego cmentarza. Ile lat temu pojawiła się koncepcja.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że było to jakieś 12 – 14 lat temu. Była to tylko koncepcja.

Radna Agata Sobków powiedział, że jeżeli 12 lat temu taka koncepcja się pojawiła to rozumie, że wtedy pojawiły się również problemy, które dzisiaj są podejmowane, że nie mamy miejsca na cmentarzu , że musimy myśleć perspektywicznie, że nasz cmentarz się już kończy. Trzy lata my już borykamy się z tym tematem , to jest już 15 lat. Przy dodatkowych możliwościach wykorzystania tego cmentarza jeszcze 10 lat , to łącznie 25 lat. I przez 25 lat mówimy , że nasz cmentarz się kończy. To jest niemożliwe. Radna nie rozumie jak można wydawać pieniądze w takiej formie jak Panowie radni chcą wydać wykreślając wydatki na EVIT-ę . Radna uważa, że kluczem do proponowanych zmian w budżecie, jest klucz personalny.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że 6 lat temu wstępny kosztorys na budowę nowego cmentarza określał kwotę 10 mln zł.  Proszę pokazać czy jest jakakolwiek inna możliwość zwiększenia miejsc  jeżeli nie poszerzymy cmentarza. Budując cmentarz za miastem trzeba będzie wynająć firmę ochroniarską ze względu na dewastacje. Ponadto przy zamknięciu cmentarza trzeba przeznaczyć środki na jego utrzymanie. Jeżeli nie przeprowadza się pochówków nie ma dopływu środków finansowych na jego utrzymanie.

Radna Agata Sobków zwróciła uwagę, że tylko porównuje ze sobą te dwie projektowane

zmiany. Powinniśmy rozważyć czy wykreślać zadanie EVITA , a przeznaczać środki na rozbudowę cmentarza skoro mamy jeszcze kilka lat w zapasie. Czy nie lepiej wykonać inwentaryzację , a myśleć o innym przygotowaniu cmentarza. Jeżeli chodzi o strategię działania to przy EVICIE i budowie cmentarza jest taka sama.

Przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że za 30 tyś zł nie zrobi się inwentaryzacji cmentarza. Prawdopodobnie będzie potrzebna kwota ok. 70 tyś. zł i trzeba będzie przesunąć pieniądze z rozbudowy cmentarza.

Radna Agata Sobków zwróciła uwagę, że w propozycji dzisiejszego poranka w punkcie 3 odnośnie poz. 19  zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2009 zał . Nr 12 – Zadanie inwestycyjne pn. Centrum Sportu przyjmuje brzmienie : Dofinansowanie wykonania koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą . Radną interesuje ten zapis.  

Radny Wacław Iskra wyjaśnił, że zapis ten został ustalony ze Starostą Powiatu Ząbkowickiego.

Radna Agata Sobków poinformowała, że zapis odnośnie tego zadania w budżecie powiatu brzmi: Budowa hali sportowej wraz  infrastrukturą towarzyszącą  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

W tym czasie posiedzenie opuścił radny pan Marcin Bekus.

Radny Jan Sado zwrócił uwagę, że dzisiaj Rada nie może przyjąć zadania inwestycyjnego pod nazwą „ budowa” . Najpierw trzeba zrobić projekt  wraz infrastrukturą. Dowiedzieć się ile to zadanie ma kosztować i określić czy gminę na to współfinansowanie stać

Pan Skarbnik powiedział, że jeżeli chodzi o wnioski z dzisiejszej dyskusji, to nie może się wypowiedzieć dlatego ,że wymagają one rozważenia. Tym bardziej, że nie ma wyliczeń z czego wynika dyskutowana podwyżka płac 14 %  . Przypuszcza, że te 14 % wynika z wynagrodzeń i pochodnych. Pan Skarbnik twierdził, że wyliczenia zapisane w projekcie budżetu są dokładne i rzetelne , a decyzja co do ich przyjęcia należy do radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli w ciągu roku okaże się, że nie ma środków na płace w związku z nieprzewidzianymi wydatkami, pan Burmistrz może wystąpić do Rady o korektę budżetu. I tak wydatki na funduszu płac są wyższe o 10 % niż w roku ubiegłym.  

Ponieważ nikt już nie zabierał głosu w dyskusji przewodniczący obrad poinformował, że przystępują do przegłosowania autopoprawki Burmistrza i wniosków zgłoszonych przez Klub Radnych „ Bądźmy Razem”.

Radny Jan Sado proponował, aby każdą poprawkę głosować oddzielnie, gdyż jest ich bardzo dużo . Aby w przyszłości nie było zastrzeżeń, że coś źle przegłosowali.

Następnie przystąpiono do przedstawiania zmian do projektu budżetu na 2009 rok i ich głosowania.

W pierwszej kolejności pan Burmistrz przedstawił zmniejszenia zapisane w autopoprawce:

- zmniejszenie w dziale rolnictwo i leśnictwo – 800.000 zł.

„ Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

Przewodniczący obrad przypomniał ,że na sali jest 12 radnych . Obrady opuścił pan radny Bekus.

- zmniejszenie 20.000,- zł zaplanowane wydatki na „ zwalczanie narkomanii „ rozdz. 85153

   i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi „ rozdz. 85154 w łącznej kwocie 220.000,-zł , niż 

   wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu / kwota 240.000, zł/,

   stąd ta różnica 20.000,- zł.

„Za” było 12 głosów , czyli jednogłośnie.

Następnie przegłosowano zwiększenie dochodów:

- dział gospodarka mieszkaniowa zwiększenie  820.000, -zł

„ Za było 10 głosów, przeciw nie było, 2 głosy wstrzymujące się.

Po przegłosowaniu zmian w dochodach przystąpiono do głosowania zmian w wydatkach, które przedstawił pan Burmistrz.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o 100.000,- zł , zwiększenie

   dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Zakładu Usług Komunalnych 

„ Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- różne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie 55.000,- zł,

  zmniejszenie rezerwy ogólnej i celowej na planowaną inwentaryzację cmentarza i składkę

  Leader

„Za” nikt nie głosował, przeciw było 11 głosów, 1 głos wstrzymujący się.

- rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 150.000,- zł , przesunięcie środków do działu 854 w 

   ramach programu  „Odnowa wsi”

„ Za” było 11 głosów, 1 głos wstrzymujący się.

Następnie pan Burmistrz przedstawił zwiększenie wydatków. 

- gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 100.000,- zł , zwiększenie dotacji przedmiotowej  

   z budżetu gminy dla Zakładu Usług Komunalnych.

„ Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- administracja publiczna zwiększenie 25.000,- zł , składki Leader

„ Za” było 3 głosy , przeciw 9 głosów , wstrzymujących się nie było.

- działalność usługowa- cmentarze – zwiększenie 30.000,- zł , inwentaryzacja cmentarza

„ Za” było 3 głosy, przeciw 9 głosów , wstrzymujących się nie było.

- edukacja opieka wychowawcza zwiększenie 150.000,- zł z przeznaczeniem na remonty 

   świetlic w ramach programu „ Odnowa wsi” / Niedźwiednik,  Bożnowice/

„Za” było 12 głosów, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.

W dalszej części tego punktu radny Jan Sado przedstawił zwiększenia i zmniejszenia wydatków wynikających z wniosków Klubu Radnych  „ Bądźmy Razem”.

Jako pierwsze pan radny przedstawił zmniejszenia.

- remont drogi w Służejowie zmniejszenie 720.000,- zł

„ Za było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- budowa drogi Wigancice – Mników zmniejszenie 500.000, zł

„Za było 10 głosów, przeciw nie było, 2 głosy wstrzymujące się.

- remont Ratusza w Ziębicach II etap zmniejszenie 280.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- ponadlokalna sieć internetowa EVITA zmniejszenie 110.000,- zł

„ Za” było 9 głosów, 3 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- rezerwa ogółem zmniejszenie o 200.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu w budynku

   ZSS w Henrykowie zmniejszenie 189.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się.

- rozdział 75416 Straż Miejska – wynagrodzenia + pochodne zmniejszenie 70.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

- rozdział 75023 Urzędy Gmin , paragraf wynagrodzenia + pochodne zmniejszenie

   85.000,- zł

„ Za” było 9 głosów, 3 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

W dalszej kolejności przegłosowano zwiększenia wydatków, które przedstawił również radny Jan Sado.

- dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych zwiększenie 25.000,- zł

„ Za”  było 10 głosów, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Starczówek – Niedźwiedź zwiększenie

   250.000,- zł

„ Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- dofinansowanie remontu chodnika w Krzelkowie zwiększenie 10.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się.

- poszerzenie drogi ul. Spacerowa w Ziębicach / opracowanie dokumentacji/ zwiększenie

   15.000,- zł

„ Za” było 11 głosów, 1 głos przeciw, wstrzymujących się nie był.

- remont drogi Raczyce – Skalice   I etap zwiększenie  600.000,- zł

„Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- dofinansowanie remontu chodnika ul. Sportowa w Ziębicach zwiększenie 20.000,- zł

„Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- remont chodnika ul. Gliwicka i dokończenie remontu chodnika ul. Kościelna w Ziębicach

  zwiększenie 50.000,- zł

„ Za” było 10 głosów, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- rozbudowa cmentarza w Ziębicach zwiększenie 50.000,- zł.

„Za” było 9 głosów, 3 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP

   w Henrykowie zwiększenie 200.000,- zł.

„Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy przy remizie strażackiej w Nowym Dworze

   zwiększenie  15.000,- zł.

„ Za” było 11 głosów, 1 głos przeciw, wstrzymujących się nie było.

- urządzenie szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach zwiększenie 20.000,- zł

„Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- budowa sali gimnastycznej / pełnowymiarowej/ zwiększenie 439.000,- zł

„Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

- wymiana okien w przedszkolu przy ul. Klasztornej w Ziębicach zwiększenie 

   25.000,- zł.

„ Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 wstrzymujący się.

- budowa kanalizacji ściekowej w Ziębicach ul. Przemysłowa 39 /baraki/ zwiększenie

  50.000,- zł

„Za” było 9 głosów, 3 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było.

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększenie 25.000,- zł

„Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- remont placu koło targowiska w Ziębicach /dokumentacja , skanalizowanie budynku przy

  ul. Wałowej 63a i 63b/ zwiększenie 50.000,- zł.

„ Za” było 9 głosów, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się/.

- zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność 

   gminy, dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego w tym: 10.000,- zł -sekcji

   bokserskiej „Sparta” Ziębice; 20.000,- zł wykonanie siedlisk na trybunie Sparta w Ziębicach

   zwiększenie 30.000,- zł

„Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

- remont głównego budynku „ Sparty” w Ziębicach zwiększenie 100.000,- zł

„Za” było 10 głosów, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernczycach  + ogrodzenie zwiększenie 25.000,- zł

„ Za” było 11 głosów, przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się.

- 750 administracja publiczna 75023 Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

   składki Leader  zwiększenie  25.000,- zł

„ Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- inwentaryzacja cmentarza zwiększenie  30.000,- zł 

„ Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- dział 600 transport i łączność , rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 ,

   budowa drogi Wigańcice – Mników zwiększenie  100.000,- zł

„Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- paragraf 8 w projekcie budżetu otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy budżetowe

  ogółem w wysokości – 131.611,- zł w tym:

  1/ rezerwę ogólną                                             - 80.190,- zł

  2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych          -  51.421,- zł

„ Za” było 10 głosów, przeciw nie było, 2 głosy wstrzymujące się.

- w pozycji 10 zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2009 zał. Nr 12 – Zadanie

  inwestycyjne pn: Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2  przy

  pl. Wolności w Ziębicach przyjmuje brzmienie: Budowa sali gimnastycznej

  pełnowymiarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy pl. Wolności w Ziębicach oraz

  w kolumnie 10 w poz. środki pochodzące z innych przyjąć kwotę 2.112.608, zł.

„Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- w poz. 19 zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2009 zał. Nr 12 – Zadanie

   inwestycyjne pn. Centrum Sportu przyjmuje brzmienie : Dofinansowanie wykonania

   koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą .

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Starostwie przegłosowano następującą treść tego zapisu:

„ Dofinansowanie koncepcji budowy hali sportowej przy ZSP w Ziębicach wraz

  z infrastrukturą towarzyszącą”. Ponieważ ma być to wspólna inwestycja nasz zapis powinien

  brzmieć tak jak w Starostwie.

Ponieważ nie jest to jeszcze budowa radny Jan Sado uważa, że zapis ten powinien mieć brzmienie : Dofinansowanie wykonania koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach” Taki zapis radni przegłosowali.

„Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- w poz. 2b i c zadań inwestycyjnych na rok budżetowy  2009 zał. Nr 12 zadanie inwestycyjne

   pn. Remont Ratusza w Ziębicach – II etap w kolumnie 10 w poz. środki pochodzące

  z innych przyjąć kwotę 280.000,- zł

„ Za” było 12 głosów –jednogłośnie.

- w poz. 2a zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2009 zał. Nr 12 zadanie inwestycyjne

   pn. „ Budowa nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wigancice – Mników etap II”

   w kolumnie 10 w poz. środki pochodzące z innych przyjąć kwotę 400.000,- zł.

„Za” było 12 głosów – jednogłośnie.

- w uzasadnieniu Burmistrza do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 

   2009 w dziele III wydatki:

   1/ w pozycji Administracja publiczna „ promocja gminy” dodać: koszty wydawania gazety

       „ Ekspress Ziębicki – 2.684,- zł , inne – 42.316,- zł

„ Za „ było 9 głosów, 1 głos przeciw , 2 głosy wstrzymujące się.

   2/ w pozycji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ Ochrona i konserwacja zabytków

       dodać : Na dofinansowanie remontu elewacji parafii św. Piotra i Pawła w Ziębicach

       - 45.000,- zł .

„ Za” było 9 głosów , 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się

W związku z przegłosowaniem zwiększeń i zmniejszeń radny Jan Sado powiedział, że te zmiany nie spowodowały w projekcie budżetu  zwiększenia planu bez pokrycia w planowanych dochodach oraz nie zwiększono planowanych dochodów bez jednoczesnego ustalenia źródeł tych dochodów.   

Przewodniczący obrad powiedział, że przegłosowali wszystkie zgłoszone wnioski w związku z tym przystępują do głosowania nad całością budżetu na rok 2009 . Przewodniczący obrad zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2009 wraz z przegłosowanymi wcześniej wszystkimi poprawkami.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że budżet gminy Ziębice na 2009 rok został przyjęty 10 głosami „za” , 1 głos sprzeciwu, 1 głos wstrzymujący się.

 

Ad. 9

Przewodniczący obrad poprosił pana radnego Jana Sado o przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 oraz sprawozdania z pracy komisji w roku 2008.

Zabierając głos pan Jan Sado przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r

/ w załączeniu/.

Do przedstawionego planu nikt nie zgłaszał uwag.

Następnie radny Jan Sado przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok / w załączeniu/.

Radny Leszek Chyliński powiedział, że Komisja Rewizyjna dyskutowała nad tym sprawozdaniem i zgłosiła pewne poprawki dlatego też w dwóch punktach nie może się zgodzić z wersją sprawozdania przedstawioną przy przewodniczącego komisji. W punkcie 6 zamiast „nieuzasadnionego umorzenia podatków” powinno być „ wątpliwego umorzenia podatków”. W punkcie 5 zostało odczytane w ostatnim zdaniu” Stanowisko Burmistrza i Dyrektora ZCK w Ziębicach w tym zakresie nie jest znane Komisji”  Na posiedzeniu komisji ustalono inną treść: „ Stanowisko Burmistrza i Dyrektora ZCK nie jest komisji znane w tym przedmiocie” 

Radny Leszek Chyliński ma pretensje o to , że co innego przegłosowali na posiedzeniu komisji, a co innego  zostało odczytane.

Radna Agata Sobków potwierdziła, że faktycznie wnieśli inne poprawki. Radna powiedziała, że od kilku miesięcy zgłasza swoje uwagi do protokołów. Jeżeli chodzi o podnoszoną stratę w wysokości 50 tyś zł z tytułu ogrzewania w ZCK, to pani radna wyjaśniła, że w tej sprawie wniosła swoje zastrzeżenia do protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZCK. W tym miejscu radna odczytała treść wniesionego zastrzeżenia: „ Uważam, iż wniosek jest dyskusyjny, gdyż ani ogłoszenie o przetargu ani umowa najmu nie podejmują tej kwestii, np.: wyszczególniając koszt CO w katalogu w punkcie 1 § 11 umowy, mimo iż jest to koszt znaczący. Można więc założyć ,iż zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora ZCK – jest to koszt wchodzący w skład wynegocjowanej kwoty czynszu. O tym, że taka była intencja stron świadczyć może moim zdaniem fakt, iż od momentu zawarcia umowy do dnia dzisiejszego nie sporządzono ani odrębnej umowy dotyczącej opłat CO, ani aneksu, ani też nie prowadzi się działań , których celem jest odzyskanie „ potencjalnego zadłużenia”.    

Dlatego też radna uważa, że należy przyjąć , że koszt ogrzewania został wkalkulowany w koszt dzierżawy. Tym bardziej, że ani poprzedni Burmistrz ani obecny nie podejmowali działań w kierunku zmiany zawartej umowy.

Radny Jan Sado powiedział, że Komisja Rewizyjna jest komisją obligatoryjną. Ona musi być.

Rada nie ma prawnika, który mógłby podpowiedzieć członkom komisji kontrolujących. Na podstawie przeprowadzonych kontroli komisja zajęła stanowiska. Protokół z kontroli został przegłosowany i przyjęty przez komisję. Pani Agata Sobków miała odrębny pogląd na sprawę i swoje odrębne zdanie zapisała w protokole. To zdanie odrębne nie może być podstawą , skoro w kontroli uczestniczyło trzech członków komisji. Stanowisko komisji rewizyjnej jest takie, że te 50 tys. zł to jest dług.  Po to jest dyrektor ZCK i po to jest pan Burmistrz , który ma służby prawne . Komisja Rewizyjna sygnalizuje określone sprawy , że ponosi się koszty . Sprzedaje się ciepło , a nie pobiera się opłaty za to ciepło. Nigdzie z dokumentów nie wynika, że strony ustaliły , że się wydzierżawia pomieszczenie wraz z ogrzewaniem. W związku z tym jak nie ma nigdzie, to proszę na podstawie protokołu z kontroli podjąć odpowiednią decyzję. Jeżeli decyzja poparta opinią prawną będzie skutkowała tym, że sprzedawane ciepło zgodnie z prawem , to komisja rewizyjna nie będzie wnosić zastrzeżeń. Komisja w tej chwili sygnalizuje, że ten problem występuje.    

Pan Burmistrz powiedział , że to sprawozdanie jest miażdżące i nawet jest takie  sformułowane, że komisja pozytywnie odniosła się do skarg na burmistrza. Burmistrz powiedział, że wie o tym ,że nie jest ulubieńcem wszystkich. Zdaje sobie sprawę z tego, że zbliża się kwiecień i pod koniec kwietnia będzie głosowanie na sesji absolutoryjnej. Trzeba przygotować grunt , aby kolejny raz nie udzielić burmistrzowi absolutorium. Burmistrz powiedział, że nie udało Go się obalić ratuszem, nie udało się obalić cukrownią, to może uda się przy absolutorium.     

Radny Jan Sado uważa, że to są insynuacje. Jeżeli chodzi o uchwały odnośnie skarg na Burmistrza, to Rada podjęła uchwały, a nie komisja rewizyjna. Czy Burmistrz wypowiada się przeciw uchwałom Rady? Człowiek który nie rozumie ironii , to nic nie rozumie. 

Pan Zastępca Burmistrza wrócił do sprawy EVITY. Budżet został przegłosowany. W najbliższy poniedziałek jedzie na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego , natomiast w czwartek jedzie na spotkanie do Dzierżoniowa. Zgodnie z uchwałą budżetową powinni z tego związku międzygminnego wystąpić. Zastępca Burmistrza pytał jakie stanowisko ma reprezentować na tych spotkaniach. Z uchwały budżetowej wynika, że powinien złożyć rezygnację i powiedzieć oficjalnie, że dostęp do szerokopasmowego internetu gminie Ziębice jest niepotrzebny.  

Radny Jan Sado pytał dlaczego wcześniej nikt nie spotkał się z Radą i nie przedstawił szczegółów . Do dnia dzisiejszego nic nie wiedzą tylko mają płacić 110 tys.zł.. 

Pan Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że na kanalizację przy ul Wałowej oraz na cmentarz też nie konkretnych projektów , a określone kwoty zapisano w budżecie.

Radny Jan Sado zwrócił uwagę, że Zastępca Burmistrza może służyć tylko głosem doradczym, a organem jest pan Burmistrz. To nie do pana Zastępcy należy rola pytająca do Rady, tylko pana Burmistrza. 

Radna Agata Sobków stwierdziła, że nie zgadza się ze stanowiskiem pana przewodniczącego komisji rewizyjnej i pana radnego Szostka , co do zapisów w protokole z kontroli w ZCK dotyczących zarzutów wobec Burmistrza.

Radny Jan Sado twierdził, że nikt Burmistrzowi nic nie zarzuca.

 

Ad. 9 Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło do biura Rady pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Sl. Dotyczy to wyznaczenia podmiotu , w którym można będzie odbywać karę zasądzoną przez sądy. W związku z tym, że w 2007 roku Rada podjęła taką uchwałę i jest ona aktualna, bo podmiot się nie zmienił. Przewodniczący poinformował, że nie będą podejmować takiej uchwały tylko prześle się ksero uchwały z 2007 roku bo nic w tym zakresie się nie zmieniło. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, w którym będzie można odbyć karę zastępczą wykonując prace na rzecz prac społecznych.

Przewodniczący przypomniał, że w dniu dzisiejszym zostali zaproszeniu do Gimnazjum Publicznego im. M. Kopernika w Ziębicach. Prawdopodobnie w wyniku pośpiechu nie wpisano na którą godzinę. Przewodniczący poinformował radnych , że spotkanie to odbędzie się o godz. 16.00.

Radny Wacław Iskra odpowiedział, że Klub Radnych w najbliższy poniedziałek udzieli odpowiedzi w sprawie internetu szerokopasmowego / EVITA/   

Pan Burmistrz przypomniał, że dzisiaj mija 30 dni od dnia złożenia ustanie wniosku przez pana przewodniczącego Jana Sado na sesji Rady Miejskiej, aby udzielić ekspertyzy prawnej , czy zgodne z prawem jest wykupywanie przez gminę do celów promocyjnych stron. Burmistrz poprosił pana Marka Mandeckiego – Radcę Prawnego o udzielenie odpowiedzi.

Pan Marek Mandecki wyjaśnił, że aktualnie nie ma przygotowanej opinii na piśmie, ale jeżeli jest takie życzenie, to taką opinię przygotuje w terminie późniejszym. Pan Radca Prawny wyjaśnił, że ani Prawo Prasowe ani Prawo o samorządzie terytorialnym nie regulują tej sprawy. Ustawa o samorządzie terytorialnym nie mówi nic o prasie jedynie odwołuje się do zadań.

Ale gmina musi mieć jakieś źródło komunikowania się ze społecznością lokalną oraz przekazywania ważnych informacji o zasięgu lokalnym. W tym zakresie stosowane są trzy rodzaje. Albo wydawana jest prasa w całości finansowana przez samorząd lokalny i przewiduje się wówczas w budżecie określone pozycje. Jeżeli nie wydaje się informatora samorządowego, to wtedy można korzystać z innego wydawnictwa  i je współfinansować, względnie korzystać z wydawnictwa prywatnego.  Gmina spisała umowę z wydawnictwem Ekspress Strzeliński. Ten Ekspress Strzeliński zobowiązuje się w umowie do tego żeby udostępnić strony. Zajmuje się on jedynie stroną formalną, czyli łamaniem stron, natomiast jaka to ma być treść to zależy od gminy, która dostarcza materiały do zamieszczenia. W tym zakresie jest to usługa. W związku z tym Radca Prawny nie dostrzegł złamania przepisów ponieważ takich przepisów , które można by było naruszyć zarówno w ustawie o samorządzie jak i w prawie prasowym nie ma. Jakie materiały mają być zamieszczane na tych stronach decyduje organ gminy. W gminie są dwa organy. Gminę na zewnątrz reprezentuje Burmistrz  jako organ wykonawczy i Rada jako organ uchwałodawczy w zakresie tworzenia prawa.  

Powinny być przekazywane informacje zarówno o tym czym się zajmuje Rada i czy zajmuje się Burmistrz. Pan Radca Prawny powiedział , że badając przepisy nie stwierdził , żeby nastąpiło naruszenie prawa w tym zakresie. Szerzej do tego tematu pan radca odniesie się na piśmie.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w związku z tym , że był to wniosek formalny zgłoszony na sesji prosi Burmistrza , aby Radca Prawny wydał opinię na piśmie. 

Radny Jan Sado powiedział, że w związku z tym, że była rozpatrywana sprawa z powództwa pana Duchiewicza przez Prokuraturę w Dzierżoniowie oraz , że na portalu ukazało się zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa gdzie była przywoływana  Rada i Komisja Rewizyjna , w związku z tym radny składa wniosek , aby służby prawne przygotowały wniosek o zawiadomieniu prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do wystąpienia tego należy wykorzystać materiały otrzymane od prokuratury z Dzierżoniowa oraz materiały zamieszczone na portalu internetowym. 

Radny Jan Sado złożył wniosek o ustanowienie odrębnej obsługi prawnej dla Rady. Nie może być tak żeby Rada nie miała możliwości korzystania z porad prawnych. Obsługę prawną w gminie rozwiązano tak, że pan Mandecki obsługuje Urząd oraz często ludzi z zewnątrz.

Trudno jest dopchać się do Radcy Prawnego , aby uzyskać informacje w zakresie projektów uchwał bądź innych spraw związanych z funkcjonowaniem  Rady.  

Radny Jan Sado poruszył sprawę dostępu do dokumentów w urzędzie i udostępniania informacji radnym. Radny twierdził, że Burmistrz , Zastępca Burmistrza i Skarbnik uznają, że radni mogą mieć tylko wgląd do dokumentów. Rady zapytał, gdzie jest ustawa o dostępie do informacji publicznych z 2001 roku ogólna dla wszystkich Polaków. Ustawa ta mówi o różnych formach udostępniania dokumentów. W związku z taką sytuacją radni nie mogą prawidłowo pełnić swojej funkcji.

W związku z utrudnianiem dostępu do informacji będzie szukał radnych i wystąpią z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady, gdzie omówią upadłość Zakładów Maszyn Ceramicznych i Kamionki. Nie może być tak, że spółka z udziałem 85 % gminy upadła i nic się nie dzieje.

W zakresie realizowanych inwestycji całościowych i etapami radny wnosi , aby w przyszłości wszystkie inwestycje oddawane w całości lub etapowo były oddawane uroczyście ,w obecności zaproszonych gości przy udziale kościoła.  

Radny wnioskuje o wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadomienia, czy księgowanie kosztów u nas w gminie w określonych sprawach jest zgodne z prawem. Chodzi o dekretację na fakturach, co nie zostało radnym udostępnione. Dlatego tego wystąpienie w tej sprawie przez Radę do Regionalnej Izby Obrachunkowej jest nieodzowne.   

Radna Agata Sobków zapytała z czego te wnioski wynikają?

Radny wyjaśnił, że wniosek do prokuratury jest związany z ustaleniem na komisji rewizyjnej.

Natomiast jeżeli chodzi o sprawę obsługi prawnej , o inwestycje i wystąpieniu do RIO było to na komisji budżetowej.

Pan Burmistrz powiedział, że jest takie słowo jak hipokryzja ma ono zastosowanie wtedy, kiedy się mówi co innego i robi się co innego. Mówi się o dodatkowej obsłudze prawnej, która wpływa na wzrost kosztów osobowych,  jednocześnie obcinając koszty osobowe, co mieliliśmy dzisiaj na sesji. Jeżeli chodzi o dostęp dokumentów będzie to uregulowane prawnie . Jeżeli chodzi o sprawę doniesienia do prokuratury , to trzeba zapytać się prokuratora kto wyniósł te dokumenty z gminy i kto przekazał temu panu , który złożył doniesienie na poprzednią ekipę i na obecną ekipę. Przecież ten pan nie był u nas w gminie. On pozyskał skądś te dokumenty i je wykorzystał do złożenia tego zawiadomienia.   

Radny Jan Sado powiedział, że Komisja Rewizyjna podejmie kontrolę doraźną w zakresie obsługi prawnej u nas w Urzędzie. Pan Mandecki na jakiejś części etatu za małe pieniądze nie może się wyrobić .Pan Burmistrz zatrudnia jeszcze jednego prawnika , gdzie nikt nie ma do niego dostępu. Jest to prawnik, który prawdopodobnie  działa na zasadzie umów – zleceń i wykonuje określone czynności za określoną odpłatnością. Jaką, my też nie wiemy? Jeżeli radny nie może korzystać z porad prawnych pełniąc swoją funkcję, to coś jest nie tak.  

Przewodniczący Rady Miejskiej prosił pana Burmistrza, aby tak ułożył pracę pana mecenasa Mandeckiego, aby radni też mogli korzystać z obsługi prawnej.

Radny Marian Domagała stwierdził, że nie przypomina sobie głosowania na Komisji Budżetowej nad wnioskami, które pan radny Sado przetoczył. Szczególnie ten wniosek dotyczący udziału przedstawicieli kościoła w uroczystym otwarciu wykonanych inwestycji.. Na komisji budżetowej nie było górowania nad takimi wnioskami.

Radny Jan Sado wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zawiadomienie prokuratury jest to wniosek komisji rewizyjnej. Wniosek dotyczący obsługi prawnej Rady wnioskuje o przegłosowanie tego wniosku przez Radę. Otwarcie inwestycji uroczyści również prosi o poddanie pod głosowanie Rady. Radny twierdził, że wystąpił tylko, aby zasygnalizować o potrzebie wystąpienia z takimi wnioskami.

Radna Agata Sobków prosiła przewodniczącego komisji rewizyjnej o sprecyzowanie co ma oznaczać odrębna opinia prawna.

Radny Jan Sado ma być określone, że Rada może korzystać z porad prawnika w określonych dniach i godzinach.. Kilkakrotnie gdy chciał skorzystać z porady pana Mandeckiego, to był zajęty. Nie może być tak, aby radni którzy pracują społecznie musi czekać w kolejce do radcy prawnego. To do obowiązków Burmistrza należy, aby jeżeli Rada potrzebuje radcy prawnego to był dostępny w określonych dniach i godzinach.   

W związku z tym, że zostały zgłoszone przez radnego wnioski formalne przewodniczący poddał pod głosowanie  poszczególne wnioski.

Wniosek formalny o zapewnienie obsługi prawnej Radzie Miejskiej  w Ziębicach.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty 11 głosami, 1 głos wstrzymujący się

Chwilowo nieobecny pan radny Waldemar Bryjak.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że pan Burmistrz ma zapewnić Radzie obsługę prawną.

Wniosek formalny, aby Rada mogła wystąpić do prokuratury  w sprawie wyjaśnienia doniesienia złożonego do prokuratury przez pana Duchiewicza. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów 11za.

Wniosek formalny , aby inwestycje zrealizowane przez urząd w całości lub w części były tak jak w przypadku Ratusza oddawane uroczyście z zaproszonymi gośćmi przy obecności przedstawicieli kościoła.

Radny Leszek Chyliński uważa, że nie powinno tak być przy wszystkich inwestycjach. W przypadku Ratusza była to wyjątkowa okazja, bo taką inwestycję robi się raz na kilkadziesiąt lat. Radny uważa, że ten wniosek jest bezzasadny.

Za wnioskiem nikt nie głosował.

Pan Kazimierz Niewęgłowski proponował, aby dodać do tego wniosku, że obowiązkowo powinni uczestniczyć wszyscy radni.

Jeżeli chodzi o wypowiedź mieszkańca pana Niewęgłwskiego, to radny uważa, że jest to ingerowanie w wykonywanie funkcji radnego.

Wniosek , aby wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wyjaśnienie techniki księgowania. W tym przypadku chodzi o technikę księgowania kosztów – sposób dekretacji.

Rada powinna wystąpić do RIO z takim zapytaniem. Przewodniczący Rady Miejskiej uzupełnił wniosek, aby w przypadku wątpliwości Rada ma prawo występować do jednostek nadzorczych typu Wojewoda i RIO o wyjaśnienie.

Przewodniczący stwierdził, że 8 radnych było za wnioskiem , 2 radnych wstrzymało się.

 

Ad. 10

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję , dziękując wszystkim za uczestnictwo. Sesję zakończono o godz. 19.30.

 

      Protokółował:                Sekretarz obrad:       Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

       Bronisław  Jarema            Jarosław  Szostek                  Janusz  Sobol

 
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48748163870, fax: +48748191212, email: urzad@ziebice.pl, http://www.ziebice.pl
NIP: 887-10-01-679, Regon: 000530672
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x