Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Honorowi obywatele - Honorowi Obywatele Ziębic - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Honorowi obywatele

 

UCHWAŁA NR XLII/355/97
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 17 października 1997 r.

w sprawie nadania Panu Marianowi Kasprzykowi Honorowego Obywatelstwa Gminy Ziębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Panu Marianowi Kasprzykowi - byłemu mieszkańcowi Ziębic, który był wychowankiem i zawodnikiem Miejskiego Klubu Sportowego "SPARTA", w uznaniu za sukcesy odniesione w boksie, w tym za zdobycie w 1964 roku złotego medalu olimpijskiego w Tokio i brązowego medalu olimpijskiego w Rzymie w roku 1960 nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ziębicach.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu w Ziębicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Tadeusz Wolski


UCHWAŁA NR XXV/187/2000
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie nadania Panu Henremu Ross-Rozwarzewskiemu honorowego obywatelstwa gminy Ziębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Doceniając zasługi oddane w zakresie nawiązania kontaktów między Ziębicami i północnoamerykańskim miastem Brighton w stanie Colorado, na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży a także biorąc pod uwagę działania na rzecz wzbogacenia szpitala w Ziębicach w nowoczesny sprzęt medyczny przyznaje się Panu Henremu Ross Rozwarzewskiemu tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziebicach Mariusz Szczepanowski


UCHWAŁA NR XXV/188/2000
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie nadania Panu Pavlowi Mertlikowi honorowego obywatelstwa gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Jaromierzem w Republice Czech oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami przyznaje się Panu Pavłowi Mertlikowi tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Mariusz Szczepanowski


UCHWAŁA NR XXVIII/ 212 /2000
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Metropolicie Wrocławskiemu nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

§ 2.

Tytuł, o którym mowa w § 1 przyznaje się w uznaniu za podejmowanie inicjatyw przez Jego Eminencję Księdza Kardynała, które służą Gminie Ziębice i jej społeczeństwu, przede wszystkim: za powołanie Annus Propedeuticus Wyższego Seminarium Duchownego w Henrykowie, utworzenie Instytutu Wiedzy Religijnej im. Jana Pawła II w Ziębicach oraz troskę i działania na rzecz renowacji obiektów sakralnych w Ziębicach i Henrykowie.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ziębicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Mariusz Szczepanowski


UCHWAŁA NR VII/37/03
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania doktorowi nauk medycznych Panu Zbigniewowi Klempousowi honorowego obywatelstwa gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1

W uznaniu za pomoc w ratowaniu zdrowia i życia oraz wielki dar serca dla mieszkańców gminy Ziębice nadaje się doktorowi nauk medycznych Panu Zbigniewowi Klempousowi honorowe obywatelstwo gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz publikacji w Informatorze Samorządowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Janusz Sobol


UCHWAŁA NR VII/38/03
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Pani Jirinie Jelinkovej honorowego obywatelstwa gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1

W uznaniu zasług wniesionych w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między miastami Ziębice i Jaromierz w Czechach nadaje się Pani Jirinie Jelinkovej honorowe obywatelstwo gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz publikacji w Informatorze Samorządowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Janusz Sobol


UCHWAŁA NR VIII/44/03
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie nadania Pani Edycie Górniak honorowego obywatelstwa gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1

Wola Rady, wyrażoną w łączności z inicjatywy licznej rzeszy mieszkańców gminy, w uznaniu zasług wniesionych na rzecz promocji Ziębic w kraju i poza jego granicami nadaje się Pani Edycie Górniak honorowe obywatelstwo gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz publikacji w Informatorze Samorządowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Janusz Sobol


UCHWAŁA NR VII /36/07

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania pani prof. Genowefie Grabowskiej honorowego obywatelstwa gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1

W uznaniu promocji Ziębic w kraju i za granicą nadaje się Pani prof. Genowefie Grabowskiej honorowe obywatelstwo gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz publikacji w Informatorze Samorządowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach Agata Sobków


UCHWAŁA Nr XI/ 61/07

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie: nadania Panu Tadeuszowi Tellerowi honorowego obywatel Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co nastepuje:

§ 1

W uznaniu promocji Ziębic nadaje się Panu Tadeuszowi Tellerowi honorowe obywatelstwo Gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz publikacji w Informatorze Samorządowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziebicach Agata Sobków

 


UCHWAŁA Nr XLIII/282 /10

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: nadania Panu Adamowi Organistemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uznaniu promocji Ziębic nadaje się Panu Adamowi Organistemu Honorowe Obywatelstwo Gminy Ziębice.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Janusz Sobol


UCHWAŁA NR VI/ 41 /2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania Pani Anne Marie Bauer godności Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Ebreichsdorf w Austrii na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami nadaje się Pani godność "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Marian Domagała


UCHWAŁA NR VI/ 42 /2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania Pani Sylvii Benig-Hamberger godności Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Ebreichsdorf w Austrii na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami nadaje się Pani godności "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Marian Domagała


UCHWAŁA NR XVII/116/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie nadania Pani Susan Petrocco godności Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Brighton w Stanach Zjednoczonych na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami nadaje się Pani godność "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Marian Domagała


UCHWAŁA NR XVII/117/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie nadania Panu Neilowi Fleischauer godności Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Brighton w Stanach Zjednoczonych na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami nadaje się Panu godność "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Marian Domagała


UCHWAŁA NR XLVI/308/2014

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie nadania Panu Ken Kreutzer godności Honorowego Obywatela Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze wysiłki poniesione na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich między Ziębicami i Brighton w Stanach Zjednoczonych na polu których rozwinęła się żywa współpraca, w tym szczególnie w dziedzinie wymiany młodzieży oraz biorąc pod uwagę wkład pracy wniesiony w dziedzinie rozwoju wzajemnej współpracy między tymi miastami nadaje się Panu Ken'owi Kreutzer godność "Honorowego Obywatela Gminy Ziębice".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach Marian Domagała

 

 

 


Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48748163870, fax: +48748191212, email: urzad@ziebice.pl, http://www.ziebice.pl
NIP: 887-10-01-679, Regon: 000530672
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x